Pressemelding

Rådmann Raymond Robetsen - 01.03.2019

Snøskuterløype til Gjesvær og løypenettet i Nordkapp kommune

Gjesvær bygdelag har ytret ønske om å åpne en snøskuterløype til Gjesvær, og dette er et krav bygda har fremsatt over flere år. Rådmann har stor forståelse for dette kravet, og kan meddele bygdelaget og øvrige innbyggere i kommunen at man har igangsatt prosesser som gjør at man kommer nærmere målet.

I sakens anledning er det kanskje interessant å fortelle litt om bakgrunnen for det arbeidet som vi må igjennom, og bakgrunnen for dette.

Frem til nye regler om snøskuterløyper for fornøyelseskjøring trådte i kraft 19. juni 2015, var praksisen slik at ingen kommune kunne åpne nye snøskuterløyper, uten at man kuttet tilsvarende antall meter løyper andre steder. Dette var en krevende praksis for de fleste kommuner, da det var bortimot umulig å ta fra noen en etablert snøskuterløyper, for å åpne løyper andre steder. Dette medførte at snøskuterløypestrukturen i Finnmark forble uendret i bortimot 30 år.

Etter at ny lov trådte i kraft i 2015, fikk kommunene større muligheter til å åpne nye løyper, uten å måtte kutte i etablerende løyper. Denne regelendringen kom med begrensinger som har konsekvenser for kommunene. Den viktigste endringen var at alle eksisterende løyper måte «regodkjennes» etter de nye kravene. Det vil si at alle snøskuterløyper i kommunen måtte gjennomgå samme prosess som om man skulle åpne nye løyper. Dette var svært omstridt, og det har pågått en omfattende felles politisk arbeid fra de fleste kommunene i Nord-Troms og Finnmark for å få lempet på disse kravene. Dette har dessverre ikke ført frem.

Nordkapp kommune står derfor ovenfor et ganske stort stykke arbeid med å «regodkjenne» alle eksisterende snæskuterløyper, og i denne sammenheng bør man også vurdere behovet for eventuelle nye snøskuterløyper. Dette arbeidet er igangsatt av administrasjon i kommunen, men er ganske krevende om omfattende.

I «regodkjenning» av eksisterende snøskuterløyper, og opprettelse av nye er det noen forhold som må belyses. Disse er:

  • Støy – vurdering og karlegging av dette
  • Konsekvenser for friluftsliv
  • Kartlegging og vurdering av naturmangfold
  • Hensynet til bolig og hytteområder
  • Landskap og terreng
  • Karlegging og vurdering av kulturminner og kulturmiljø
  • Sikkerhet for de som kjører og andre

I tillegg er det ikke tillatt å etablere snøskuterløyper i vernede områder, og i områder som skaper vesentlige ulemper for reindriften.

Kommunene skal utrede virkningene løypene har for friluftsliv og naturmangfold i influensområdet. Med influensområdet menes området som blir påvirket av at snøskuterløyper etableres, for eksempel det området som blir påvirket av støy. Det er ikke bare virkningene på friluftsliv og naturmangfold i selve snøskuterløypene som i denne sammenhengen er relevant, men også virkninger for områder utenfor løypene som blir berørt.

Oppsummert vil det nye regelverket føre til store kostnader for kommunene, og kreve store og relativt tidkrevende prosesser både for å få godkjent eksisterende løyper og etablering av nye. Vedtaket på løyper i kommune kan også påklages, og det vil føre til at prosessen tar enda lengere tid. Flere kommuner inkludert Nordkapp har ventet på om dette regelverket ble forenklet, noe det det ikke har blitt. Fristen for kommunene for å gjennomføre dette arbeidet er 1.januar 2021. Nordkapp kommune er i gang med dette, og i denne forbindelse vil ny løype til Gjesvær bli vurdert, sammen med eventuelle andre forslag til nye løyper i kommunen.

 

Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS