Pressemelding

Uttalelse fra Samarbeidsutvalget ved Honningsvåg skole - 06.12.2022

Nordkapp kommunes budsjett for 2023

Samarbeidsutvalget ved Honningsvåg skole er bekymret før budsjettmøtet 14.desember. Med denne uttalelsen så ønsker vi å ytre vår store bekymring til politikerne som skal gjøre vedtak til nytt budsjettår.

Kommunedirektør legger frem forslag om å kutte 3 lærerstillinger ved Honningsvåg skole:

Lærertettheten som minker vil ha konsekvens for de elevene som krever ekstra ressurser. I dag ser vi en negativ utvikling av skolemiljøet, der utagerende atferd, språkbruk og støy preger miljøet. Ved å kutte I stillinger ved skolen vil det være færre voksne på skolen. Dette vil gi færre muligheter for å legge til rette for barn og unges behov, og det vil gi færre muligheter for tilpasning av undervisning. Et trygt og godt skolemiljø er et lovkrav i opplæringsloven.  Forskning viser entydig at for at det skal foregå læring så må det være et trygt og godt skolemiljø..

Skolen har en stor rolle i det forebyggende arbeidet blant barn og unge. Vi er bekymret for at et kutt i antall stillinger ved skolen vil gå ut over elever med særskilte behov. Det kan vi ikke risikere. Politikerne må ta inn over seg de forholdene i kommunen som kan leses I folkehelse- og oppvekstprofilen: det sosioøkonomiske bildet gir helt klare trekk på kommunens utfordringer blant barn og unge. Ved å kutte i stillinger i skolen vil kommunen ha en betraktelig lavere mulighet til å endre oppvekstprofilen til Nordkapp kommune.

I investeringsbudsjettet legger kommunedirektør ikke renovering av skolegården inn i planen:

Gjerdet på skolen er moden for utskifting, det er noen usikre situasjoner med det dårlige gjerdet i dag, da vi ikke har en lukket skolegård. Dette gjelder sikring av skoleveien for elevene, og sikring av skolens område.

Byggetrinn 2 bør bestilles som utredning, for å se om det er mulig å realisere i 2023. Gjerdet må prioriteres uavhengig av om det blir bygget ny skolegård neste skoleår.

Elevenes trivsel på skolen har sammenheng med uteområdet. Et område med mange muligheter for lek og sosiale aktiviteter vil være et godt utgangspunkt for trivsel. For de eldre elevene så er byggetrinn 2 og 3 tilrettelagt deres behov. I dag mangler elevene en skolegård som er tilpasset alle aldersbehov. Vi mener kommunen må prioritere og legge til rette for et skoleområde og skolemiljø som innbyr til trivsel og lek, skolegården er et særdeles viktig nærmiljøanlegg som brukes av innbyggere og gjester, i alle aldre utenom skolens kjernetid.

På vegne av Samarbeidsutvalget

Dominika Lubowicz, Elevrådsleder og leder av Samarbeidsutvalget v/ Honningsvåg skole

Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS