Pressemelding

Årsmøtet til Nordkapp SV - 30.01.2023

Vern av kysttorsken og havdeling

Vern av kysttorsken og havdeling

Vedtatt i årsmøtet til Nordkapp SV 27.01 2023.

 

Årsmøtet i Nordkapp SV har følgende innspill til høring fra Fiskeridirektoratet om kysttorsk og havdeling i fisket etter torsk nord for 62°N.

Nordkapp Kommune har rike kystfiskefelt i nærhet, som gir store ringvirkninger fra fangst og produksjonsleddet. Økningen på størrelsen av de store kystfiskefartøy og redskap har medført hardt fiskepress på feltene, samt konflikt med lokale små kystfiskefartøy.

Nordkapp SV ser det som viktig å ivareta både store og små fiskefartøy og fiskebrukene som får vesentlige leveranser fra alle disse fartøyene.

Nordkapp SV slutter seg til intensjonene i forliket i statsbudsjettet med at de store kystfiskefartøy må pålegges å fiske lengre ut fra land. Dette både for å ivareta bunnfauna, topografi og kysttorsken, i tillegg til en havdeling mellom store og små fiskefartøy. Nordkapp SV mener at:

  • de nye regler for utøvelse av fisket må gjelde for torskefiskeriene, konvensjonelt fiske etter torsk, sei og hyse
  • notfiske skal ikke omfattes av endringene
  • fartøy over 21 m lengste lengde må fiske utenfor grunnlinjen
  • fartøy over 28 m lengste lengde, som ikke leverer fangsten fersk, må fiske utenfor 4 nautiske mil av fiskerigrense
  • i området Fruholmen til den russiske grense gis fartøy over 28 meter største lengde, som leverer fangsten fersk, adgang til å fiske inntil 2 nautiske mil av grunnlinjen
  • minstemålet for torsk skal ikke økes
  • det innføres forbud mot å ha om bord mer enn to lengder á 9 kveiler snurrevadtau á 220 meter ved fiske innenfor 4 nautiske mil av grunnlinjen

 

 

 

Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS