Pressemelding

Direktoratet for naturforvaltning - 01.06.2005

Svakt lakseinnsig

var et svakt innsig av laks i 2004. Dette viser en utredning som en ekspertgruppe har gjort for Direktoratet for naturforvaltning. Selv om bestandsutviklingen er negativ på landsbasis peker rapporten på at iverksatte tiltak som vassdragskalking og lakselusbekjempelse har hatt positive virkninger regionalt. Prognosen for 2005 tyder på at innsiget neppe blir noe særlig større enn i fjor.

2004 var det svært lite smålaks, dvs laks mindre enn 3 Kg, spesielt i Nord-Norge. Den samme årsklassen vil i år forkomme som mellomlaks dvs laks mellom 3 og 7 Kg, og det forventes derfor lite mellomlaks i år. Innsiget av storlaks dvs laks over 7 Kg forventes å være på samme nivå eller litt mindre enn i fjor, mens antallet smålaks antas å øke. Det påpekes at det er en betydelig usikkerhet i prognosene og at det kan være regionale forskjeller.
Det foregår forskning som vil gjøre slike prognoser sikrere i framtiden.

Kalkingen av laksevassdrag har medført til at laksen er i ferd med å komme tilbake til Sørlandet. Det henvises til en egen rapport om dette som utkom i 2004, og som viser at det har vært vellykket gyting i 14 kalkede vassdrag og at laksefangstene har økt betydelig.

Infeksjonen av lakselus har avtatt på Vestlandet de siste årene. Sommeren 2004 var infeksjonsnivået blant det laveste som er registrert siden overvåkningen startet. Det var imidlertid svært mye lakselus fra Trøndelag og nordover både i 2004 og 2003.

Antallet oppdrettslaks som blir fanget under laksefisket var i 2004 det laveste siden 1980-årene. Den prosentvise andelen rømt oppdrettslaks i fangsten var betydelig mindre enn hva den var på 90-tallet. Andelen oppdrettslaks var imidlertid litt høyere i 2004 enn i 2003 som følge av at villaksbestanden var mindre.

Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS