Pressemelding

Sametingsråd Henrik Olsen - 12.10.2021

– Svakere økonomisk vekst enn forventet

Den avtroppende regjeringen la i dag frem sitt forslag til Statsbudsjett 2022. Sametinget foreslås en økning på cirka 20,5 millioner kroner, men en stor del av disse er allerede øremerket og uten den reelle prisstigningen. – Vi forventer at det nye stortingsflertallet tar fatt i dette, sier sametingsråd Henrik Olsen (NSR).

Sametinget vil ifølge budsjettforslaget fra den avtroppende regjeringen forvalte om lag 559,6 millioner kroner i 2022. Dette er en total økning på cirka 20,5 millioner kroner, men av dette er 13,3 millioner kroner øremerkede midler til dekking av husleie av Saemien Sijte (7,3 mill.) og til oppfølging av Meld. St. 37 Samisk språk, kultur og samfunnsliv – Næringsgrunnlag for levende samiske lokalsamfunn (6 mill.) Regjeringens beregning av prisstigning er på 2,4 prosent. Sametingets økning etter at føringer er trukket fra er på 1,3 prosent, noe som betyr en underdekning på cirka 6 millioner kroner.

– Vi hadde ambisjoner om en vekst på 5 prosent, og budsjettforslaget er svakere enn i fjor. Vi ser blant annet at en del av midlene er tidligere lovnader, og øremerket, noe som i realiteten betyr at vi ikke får kompensasjon for prisstigning. Regjeringen bruker de samme pengene to ganger, og det er vi ikke veldig fornøyd med, sier sametingsråd Henrik Olsen (NSR), ansvarlig for budsjett i sametingsrådet.

Sametinget har imidlertid forventninger til at det nye stortingsflertallet tar fatt i dette og følger opp tidligere lovnad om at Sametinget står fritt til å avgjøre hvor midlene skal brukes.

Fornøyd med samisk barnehus

Den største delen av økningen innen samiske formål er knyttet opp mot satsingen fra Justisdepartementet, der regjeringen foreslår en bevilgning på 5 millioner kroner til å etablere et eget barnehus for samiske barn, tilpasset samisk språk og kultur.

– Vi har vært veldig opptatt av at regjeringen må følge opp handlingsplanen mot vold i nære relasjoner, og den foreslåtte bevilgningen om et samisk barnehus er derfor svært gledelig og en viktig satsing. Vi er glade for at regjeringen har fulgt opp dette, sier sametingspresident Aili Keskitalo (NSR).

Som forventet, følger også regjeringen opp med 60 millioner kroner til byggingen av Det Samiske Nasjonalteateret Beaivváš i samlokasjon med Samisk videregående skole og reindriftsskole i Kautokeino, noe som Sametinget ser på som positivt.

Sametingspresidenten er klar på at man fra det samiske samfunnet har forventninger om at den påtroppende regjeringen med Arbeiderpartiet i spissen følger opp det varslede samiske kulturløftet.

– Det er ingen grunn til at lovnadene om et samisk kulturløft skal utsettes, og vi har forventninger om at det er en av de mest konkrete sakene vi vil se i nær fremtid, sier sametingspresident Aili Keskitalo.

Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS