Pressemelding

Hans Erik Lerkelund, fagsjef naturforvaltning i Norsk Friluftsliv - 25.11.2020

Scandic forsetter å lage sine egne regler og virkelighet på Nordkapp

!Hans Erik Lerkelund, fagsjef naturforvaltning i Norsk Friluftsliv. Foto: Elisabeth EideI en pressemelding, gjengitt på Radio Nordkapps nettside 20.11.2020, hevder Scandic at friluftslovens § 14 om avgift for adgang til friluftsområdet ikke gjelder for parkeringsplassen på Nordkapp. Vi skjønner at det er mye som står på spill for Scandic, men påstanden er direkte feil.

Norsk Friluftsliv har i tre tiår engasjert seg i avgiftsproblematikken på Nordkapp, da den har vært og er av nasjonal prinsipiell betydning for allmennhetens tilgang til natur og naturopplevelser. Allemannsretten er et gratis fellesgode og friluftslivet er en del av vår kulturarv. Retten til fri ferdsel i utmark er nedfelt i friluftslovens § 2, men dersom et område blir spesielt tilrettelagt for allment friluftsliv, kan det tas en avgift fra besøkende for å dekke kostnadene, det vil si selvkost, for tilretteleggingen, jf. friluftslovens § 14. Ifølge forarbeidene til friluftsloven gjelder denne muligheten til å ta en slik avgift også parkeringsplasser, som er opparbeidet i tiknytning til friluftsområder.

I tråd med dette har Scandic, inntil nylig, ment at parkeringsplassen på Nordkapp omfattes av § 14 i friluftsloven. Så sent som for 2020 søkte de kommunen om løyve til å ta inn en avgift etter § 14 på Nordkapp, herunder parkeringen. Da de fikk avslag på denne søknaden fra kommunen, laget de sine egne regler.

Etter avslaget, registrerte Scandic parkeringsplassen på Nordkapp i Statens vegvesens parkeringsregister i hend hold til parkeringsforskriften, og hevder dermed at friluftslovens § 14 ikke gjelder lengre. Dette har Klima- og miljødepartementet i brevet av 16.11.2020 ettertrykkelig slått fast at ikke er riktig: «Friluftsloven § 14 kommer til anvendelse på parkeringsplasser ved friluftsområder, selv om området ev. skulle være regulert etter plan- og bygningsloven, og selv om parkeringen drives i henhold til parkeringsforskriften.»

Etter denne entydige konkusjonen fra departementets side, fortsetter Scandic å lage sin egen virkelighet. I pressemeldingen hevder de at parkeringsplassen på Nordkapp er laget for besøkende og for håndtere turismen, og at det ikke er etablert noen slik friluftsparkering som departementet diskuterer i sitt brev. Vi skal imidlertid gi Scandic rette i en ting; brevet fra departementet omhandler ikke forholdene på Nordkapp spesifikt. Brevet klargjør likevel forholdet rundt parkeringsavgifter og friluftslovens § 14, herunder forholdet til annet lovverk, noe som er svært relevant for situasjonen på Nordkapp.

Scandics påstand i pressemeldingen om at det ikke er etablert noen friluftsparkering på Nordkapp er direkte feil, en påstand mot bedre vitende. At parkeringsplassen på Nordkapp faller innunder friluftslovens § 14 er slått fast en rekke ganger, blant annet gjennom flere brever fra det tidligere Miljøverndepartementet til Nordkapp kommune og Nordkaps Vel AS, samt uttalelser fra Sivilombudsmannen. Disse brevene og uttalelsene legger også Fylkesmannen i Troms og Finnmark til grunn i sitt brev til Nordkapp kommune desember 2019 om avgjørelsen i klagesaken fra Norsk Friluftsliv.

Norsk Friluftsliv mener nå at all tvil er ryddet til side når det gjelder avgiftsproblematikken på Nordkapp, herunder parkeringsplassen. Vi mener derfor striden nå må legges til side og at partene må sette seg sammen og finne gode løsninger innenfor lovens rammer.

Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS