Pressemelding

Nordkapp Høyre - 16.10.2007

SAMARBEIDSPROSJEKT for kommunestyreperioden 2007-2011

De samarbeidende partier i Nordkapp, Arbeiderpartiet (her kalt Ap), Høyre (her kalt H) og
Fremskrittspartiet (her kalt FrP) innser at Nordkapp kommunes økonomi de senere årene har
blitt dramatisk forverret.

Det som er mest bekymringsfullt er at alle økonomiske reserver nå er brukt opp og at det ikke
lenger finner noen som helst handlefrihet.

Hvis ikke denne utviklingen endres, vil det få dramatiske følger for tjenestetilbudet i
kommunen. Kommunen fikk våren 2007 et varsel fra Fylkesmannen ¡ Finnmark om at
kommunen er veldig nær å bli satt på ROBEK-lista. Konsekvensen av dette er at det snart
ikke er lokalpolitikerne som styrer utviklingen i kommunen.

På den annen side har det siste året vist at Nordkapp kommune har alle muligheter til å innta
en nøkkelrolle i utviklingen av Barentshavets olje- og gassressurser.

De samarbeidende partier innser at hvis vi skal ta tilbake styringa i kommunen, må det
etableres et flertall som forplikter seg til gjennomføre en ansvarlig økonomisk politikk.

Valgresultatet viser at Ap/H/Frp har et styringsdyktig flertall i kommunestyret. Disse partiene
er dog ldar over at det er store ideologiske skillelinjer mellom dem. Dette umuliggjør en
omfattende politisk plattform.
På den annen side vil befolkningen og ikke minst de ansatte bli sterkt lidende hvis ikke et
flertall i kommunestyret nå viser ansvar og gjennomfører en snuoperasjon.

I forbindelse med konstitueringen av det nye kommunestyret har Ap/ H/ FrP blitt enig om et
valgteknisk samarbeid.

På grunn av kommunens utfordringer, som er av både økonomisk og organisasjonsmessige
art, ønsker partene ¡ tillegg å samarbeide om ulike beslutninger og prioriteringer i de neste 4
arene.

De samarbeidende partier vil spesielt fremheve:
1.Kommunens største utfordringer er av økonomisk art. Årsaken til dette er
befolkningsnedgang og store låneopptak som direkte påvirker kommunenes daglige
drift.

2.Partene er klar over at driften av kommunen er i ubalanse. Konsekvensen av dette er at
driften må effektiviseres og harde prioriteringer gjennomføres. Dette skal skje innefor
det rammeverk som fremgår av lover og avtaleverket.

3.Det er viktig å være i stand til å forbedre infrastrukturen ¡ kommunen og tilrettelegge
for olje og gassvirksomheten i området. Da er det viktig å ha økonomisk handlefrihet
slik at vi k1arer å gjennomføre de n4lvendige investeringstiltak i perioden.

4.Intet parti har flertall i kommunestyret. Det må derfor etableres flertallsløsninger i
kommunestyret på tvers av partigre~1sene. Partene skal i hvert sitt parti etablere
politiske styringssystem som mu1ig~jør en forutsigbar politikk. Hensikten med dette er
at partenes medlemmer av formannskap og avdelingsstyrer har fullmakt til å binde
partene når organet avgir innstil1ing~r til kommunestyret.
Til grunn for avtalen er følgende rammeverk:

De årlige driftsbudsjettet skal ha et netto driftsresultat på 3-4 % av netto
driftsinntekter. Dette er i samsvar med Fylkesmannens krav til forsvarlig
budsjettering.

•Ombygging og renovering av Honningsvåg skole ska1 fullføreres.

•3 Scener Rundt et Torg, 1 stk gratis bompengekort pr. år for Repvågs faste innbyggere
og eiendomsskatten ska1 vurderes i budsjett- og økonomiplansammeheng.
Eiendomsskatten skal primært avsettes til nærings- og fiskerifondet.

•Partene skal sammen med fagforeningene, gjennomføre et prosjekt for å få en mer
effektiv kommuneorganisasjon. Målet er å tå mer ut av hver krone uten at det går ut
over lovpålagte tjenestetilbud.

•I løpet av de to første årene av kommunestyreperiode skal den politiske
organiseringen gjennomgås.

•De samarbeidende partene er enige i at avdelingsstyrene skal konstitueres med 5
medlemmer.

•Partene innser at næringslivet i kommunen er i kontinuerlig utvikling. Vi vil ha et
aktivt partnerskap med det lokale næringsliv. En næringsvennlig kommune er et
konkurransefortrinn for bedriftene som er lokalisert her. AI1 nærings- og tiltaksarbeid
skal evalueres og gjennomgås før høsten 2008. Hvis det viser seg at en får
interessante synergieffekter og det er hensiktsmessig, skal også kommunens
næringsavdeling tillegges Nordkapp Næringshage AS.

•Pga kommunens økonomiske stilling skal det være reell ansettelsesstopp i kommunen.
Når stillinger blir ledige, ska1 det vurderes om andre ansatte kan bekle stillingen, eller
om omorganisering kan overflødiggjøre stillingen.

•Kommunen skal svare i 1øpet av 3 uker på saker som næringsliv og innbyggere
forespør kommunen om.

•Nordkapp kommune skal være en JA-kommune. I dette ligger at kommunen raskt
skal gi positive svar på alle henvendelser, med mindre lover og forskrifter hindrer det.
Åpenbart unødige begrensninger for næringsliv og innbyggere som~ kommunen kan
gjøre noe med, skal endres. I tillegg ønsker partene at kommunen i mye sterkere grad
opptrer som døråpner mot Fylkeskommunen og ulike Departementer, slik at
lønnsomme prosjekter kan etableres og tå maksima1 politisk støtte.

•Nordkapp Maritime Fagskole og videregående Skole skal videreutvikles og være en
byggestein for Nordkapp som fiskeri og turistkommune og bli Finnmarks mest solide
marine og maritime kompetansesenter.

•Leder av politiske utvalg skal ikke ha arbeidstilknyting til ansvarsområdet til det
utvalget som en velges til å lede.

•En utvidelse av bompengefinansiering på Veidnes for å realisere andre
samferdselsprosjekt er ikke aktuelt. Jfr kommunestyrets enstemmige vedtak om å si
nei til bompengefinansierig av ny Skarvbergtunnel.

•Lov om offentlige anskaffelser skal følges.

•Det er viktig å ra realisert og igangsatt en del tunge prosjekter, (næringslokomotiv,
infrastruktur) som har stor betydning for øvrig næringsliv og aktivitet i kommunen.

Eksempel på dette er:

- Bygging av ny Cruise kai.

- De private oljeterminalene må bestå. Denne type service har stor betydning for
skipstrafikken til Honningsvåg, både for norske og utenlandske skip og for
inntjeningen i Havna og Lostjenesten.

- Kommunen ska1 umiddelbart starte med kommuneplanarbeid for å registrere
egnet siø- og landareal i tilknytning til lete- og utvinningsvirksofl1hetefl i
Barentshavet. Dette gjelder både private-, kommunale- og statlige
eiendommer.

- Regionalt samarbeid er fortsatt viktig også i årene som kommer. Alle tre
partene skal være representert regiontinget i Vest-Finnmark Regionråd.

- Det er viktig at en samordner ressursene i kommunen og danner forpliktende
nettverk og info-utveksling mellom Kommunen og Nordkapp Næringshage AS
og Nordkapp Havn KS.

- Partene innser betydningen av ny kunstgressbane i Honningsvåg og er klar
over at Honningsvåg Turn og Idrettsforening ikke kan spille hjemmekamper
fra og med 2008 hvis gresset ikke skiftes.

- Partene vil arbeide for at idrettsanlegg etableres/renoveres/ombygges innefor
de rammer framtidige økonomiplaner muliggjør. Samarbeid med private skal
vurderes.

Fordeling av posisjoner ved konstitueringen
Partene er enige om følgende:

1. Kristina Hansen skal være ordfører

2. Lars Helge Jensen skal være varaordfører

3. Formannskapet. 2 fra AP / 1 fra H / 1 fra Frp

4. Partene utpeker 3 medlemmer i hver avdelingsstyre (leder og nestleder + 1)
Leder: Teknisk utvag & Administrasjonsutvalg og Oppvekst /kultur: AP
Leder: Helse og sosia1. H Nestleder: AP

5. Partene utpeker 2 medlemmer i styret for Nordkapp havn (leder og nestleder)
Leder: KF Nordkapp Havn: H Nestleder: AP

6.Partene utpeker leder og nestleder i Kraftlaget samt alle 5
representantskapsmedlemmer
Leder: Repvåg Kraftlag AL : H 2 første ãr/ AP 2 siste år. Nestleder: AP / H
Visa versa i representantskapet.

7. Partene utpeker representantskapsmedlemmene i alle Interkommunale selskaper

8. Partene utpeker alle styremedlemmer i IKS- & AS-er.

9. William Pedersen ska1 representere kommunen i Menighetsrådet

Partene er videre enig i følgende fordeling av utvalg, styresammensetning og varalister i
vedlegg 1 og 2.

Honningsvåg, den 10 oktober 2007

PS: uten ansvar for mulig feil. Måtte skannes fra papirkopi for å få den internett. Re
Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS