Pressemelding

Forslag fra Nordkapp Høyre og Nordkapp Fremskrittsparti - 22.02.2008

PS 15/08 Nordkapp kommunes likviditet – åpning av driftskreditt

Forslag fra Nordkapp Høyre og Nordkapp Fremskrittsparti

Nordkapp Høyre og Nordkapp Fremskrittsparti ønsker å konkurranseutsette en rekke tjenester i Nordkapp kommune. Kommunestyret ber rådmannen utrede følgende punkt:
1)Økonomiavdelingen i Nordkapp kommune.

2)Vaktmestertjenesten i Nordkapp kommune.

3)Kjøkkentjenesten på Nordkapp helsesenter.

4)Skolefritidsordningen i Nordkapp kommune.

5)Brøytetjenesten i Nordkapp kommune.

6)Iverksette plan for rengjøring av kommunale bygg så fort som praktisk mulig.

Nordkapp Høyre og Nordkapp Fremskrittsparti definerer konkurranseutsetting som følgende:
Det som tidligere har vært en offentlig produsert vare eller tjeneste i fremtiden også kan produseres av private. Nordkapp kommune etterspør en vare eller tjeneste.
I praksis innebærer dette at et (politisk) organ lager en liste med krav til kvaliteten på tjenesten, og så lyser ut en konkurranse.
Private (bedrifter eller ideelle organisasjoner) kommer så med et tilbud, der de viser hvordan de vil løse oppgaven i forhold til kravene, og til hvilken pris.
Kommunestyret velger så hvilken tilbyder som har det mest troverdige tilbudet. Det er ikke noe krav at man skal velge den billigste.
Finansieringen er fortsatt offentlig. Dette betyr at det ikke er den enkelte brukers lommebok som avgjør kvaliteten på tilbudet.

Nordkapp Høyre og Nordkapp Fremskrittsparti ønsker å privatisere noen tjenester i Nordkapp kommune. Kommunestyret ber rådmannen utrede konsekvensene av følgende punkt:
7)Nordkapp Filmfestival

8)En til en undervisning i Nordkapp kulturskole.

9)Prosjekt der Nordkapp kommune ikke har inngått langvarige avtaler med samarbeidspartnere.

10)Salg av boligmasse

Nordkapp Høyre og Nordkapp Fremskrittsparti definerer privatisering som følgende:
At det Nordkapp kommune ikke har ansvar for verken å finansiere eller produsere en vare eller tjeneste, og heller ikke har noe ansvar for at en vare/tjeneste i det hele tatt blir produsert.
Hvis brukerne har behov for denne varen eller tjenesten, må brukerne selv både betale for den, og finne noen som vil lage den.

Nordkapp Høyre og Nordkapp Fremskrittsparti foreslår følgende forslag som kommunestyret kan realitetsbehandle i dag:
11)Nedleggelse av avdelingsstyret for Oppvekst og kultur, avdelingsstyret for Helse, omsorg og sosiale tjenester og avdelingsstyret for Miljø og tekniske tjenester.

12)Fjerning av næringssjefstillingen. Inngå avtale med Nordkapp Næringshage AS om kjøp av tjenester. Kommunestyret skal godkjenne den endelige avtalen med Nordkapp Næringshage AS.

13)Omorganisering av Nordkapp kulturskole basert på Nordkapp Høyres forslag i avdelingsstyret for Oppvekst og kultur 28. november 2007. Saken sendes ut på høring til berørte organisasjoner. Kommunestyret skal behandle høringsuttalelsene og omorganisering av Nordkapp kulturskole på møtet 29. april 2008.

14)Samkjøre bilparken til Nordkapp kommune.

Nordkapp Høyre og Nordkapp Fremskrittsparti foreslår følgende forslag som kommunestyret ber rådmannen utrede i løpet av 2008 med tanke på iverksette fra 1. januar 2009:

15)Samkjøring av brannberedskap i Nordkapp mellom Avinor og Nordkapp kommune.

16)Samkjøring mellom teknisk sektor og Nordkapp Menighet når det gjelder Kirkegårdsarbeider.

17)Hvor mange kan gå av på AFP-ordningen ved fylte 62 år i år 2008 og år 2009?

18)Er det gjennomførbart, både i praksis og i henhold til lovverket, å ta inn flere barn i barnehagene slik at en barnehage kan nedlegges? Hvis ja, hva blir besparelsen og vil Nordkapp kommune fortsatt ha 100 prosent barnehagedekning?
Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS