Pressemelding

Listekandidater i Nordkapp Høyre - 12.06.2019

Planforslaget må forkastes

Kommunestyret i Nordkapp står ovenfor en massiv beslutning 20. juni. Spørsmålet man i hovedsak stiller seg er om regulering til private arealformål på platået er til det beste for utviklingen i Nordkapp kommune. Vårt soleklare standpunkt til det er nei og at planforslaget må forkastes.

Det er vanskelig å se fordelene ved rådmannens innstilling med NAP sin støttende oppslutning i denne saken. Planforslaget som i forrige utkast var for offentlige formål har blitt snudd opp ned, tilsynelatende av frykt for juridiske etterspill. Hvor berettiget er denne frykten? Det er betimelig å stille spørsmålstegn ved substansen i dette, spesielt når det bestrides fra flere hold. Et annet argument er etter sigende økt forutsigbarhet for reiselivsaktørene. «Vi må ikke rokke ved det etablerte» synes å være grunnholdningen til endringsmotstanden. Da må man spørre seg, hva er vel mer forutsigbart enn at vertskommunen selv har styring og forvaltning av deler av platået til det beste for turistene, lokale reiselivsaktører og befolkningen i Nordkapp? Det er forståelig at man i en usikker situasjon vil søke trygghet og holde fast ved det etablerte, men disse argumentene finner liten gjennomslagskraft hos oss. Derimot finner vi venstresidens kampanje, komplettert med juridisk tolkning fra uavhengig kompetanse og faglitteratur, samt økende press og formaning fra regional og nasjonal presse, mer fornuftig. Gjennom saksutredningen klarer vi ikke å lese mer enn èn juridisk betraktning, og vi stiller oss undrende til at det samtidig gis flere andre juridiske betraktninger av andre jurister som blir engasjert i saken. Juss er ikke vårt fagfelt, og politikere er helt avhengige av konkrete og korrekte juridiske betraktninger i saksutredningen for å gjøre en god beslutning for Nordkapp kommune.  Og vi etterspør hvorfor man ikke bruker flere juridiske kilder til utredningen, når man gjennom media får presentert flere?

I mange tiår har Nordkappsamfunnet krevd at kommunen må få mer igjen for Nordkappturismen. Det har vært den unisone oppfatningen blant folket og lokalpolitikerne. Uttalte mål er mer kontroll og ringvirkninger, stimulering av reiselivet og økte inntekter til kommunen. Per nå står ikke virkemiddelet (regulering til private arealformål) i stil med målet. Hvordan vil regulering til private formål styrke kommunens posisjon i forhold til økt lokal verdiskaping og forvaltning av arealene? Verken planfaglig eller prinsipielt finner vi gode holdepunkter for dette. Ved å vedta planforslaget som foreligger frykter vi at man vil ytterligere formalisere og videreføre dagens ordning som kun grunneier og fester kan si seg fornøyd med.

Regulering til offentlige arealformål fremstår per nå som det mest fornuftige. For å få det til må først dagens planforslag stemmes ned eller som et minimum utsettes. Det er viktig for den fremtidige utviklingen at politisk ledelse er prinsipielt enige i tilnærmingen opp mot de berørte aktørene på Nordkapp. Deretter kan vi gå i gang og finne de beste løsningene. Per i dag opplever vi det politiske landskapet svært splittet, noe som ikke er et heldig utgangspunkt for videre samarbeid. Avgjørelsen som tas 20.juni, uansett beslutning, krever videre politisk samarbeid mellom partiene i kommunestyret.

Vi håper inderlig at de folkevalgte samvittighetsfullt går en ekstrarunde eller to og med stor grad av sikkerhet finner hold i argumentene for sin overbevisning. Konsekvensen av å regulere til feil arealformål kan være å kaste bort en gylden mulighet man ikke ser igjen med det første.

Samtidig med reguleringsarbeidet som pågår skal festeavtaler forhandles og løyveproblematikken behandles. Timingen for å oppnå målene virker ideell. Det er nå man har muligheten til å endre på tingenes tilstand og stake ut kursen for sterkere lokal kontroll. For det er vel det alle ønsker?

Gjennom en lang planprosess har det blitt tilført store mengder informasjon og kunnskap som supplerer beslutningsunderlaget. Kanskje er ikke alt like relevant, men likefullt er det mange nye momenter å ta til vurdering. Avslutningsvis vil vi understreke en mye sitert fjellvettregel: Det er ingen skam å snu!

Sirin Figenschou Høyen, Tone Pedersen, Tarald Nikolaisen, Bente Ravlo, May Irene S. Gerhardsen, Dan Nilsen, Renate Kilaas Olsen, Hilmar Gerhardsen, Sharon Fjellvang og Ruben Alseth

Listekandidater i Nordkapp Høyre

Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS