Pressemelding

Aleneforeldreforeningen - 24.05.2005

ØKONOMISK SIKKERHET ELLER LOTTOSPILL?

For den som er nederst på den økonomiske velferdsstigen i Norge, har det svært mye å si hvor man er bosatt i landet. Ifølge lov om sosiale tjenester, skal sosialhjelpen bidra til å sikre tilstrekkelige midler til livsopphold. Men hva er tilstrekkelige midler? Dette er det opp til den enkelte kommune å definere.Dersom vi ser på hva ulike kommuner mener det koster å forsørge en 15 åring, det vil si alle utgifter minus boutgifter og brensel, så spriker det stort mellom de ulike kommunene.

I Fet kommune har man ”vedtatt” at en 15 åring koster 855 kroner pr måned å forsørge, mens man i nabokommunen Enebakk har bestemt seg for at det koster 2640 kroner å forsørge den samme ungdommen. Alt for mange kommuner har uverdige lave satser, sier Stig Rusten i Aleneforeldreforeningen. –Satsene avspeiler ikke virkeligheten og nå må noen svare for hvorfor det er så store forskjeller, mener Rusten.-Dersom vi sammenligner disse summene med det Statens Institutt for Forbruksforskning (SIFO) har regnet ut, så sier SIFO at man trenger 4000 kroner for å ivareta et rimelig forbruksnivå for en 15 åring i dagens Norge. Arbeids- og sosialdepartementet opererer med en veiledende norm for sosialhjelp på 2640 kroner pr måned for å ivareta 15 åringens materielle behov. Hvorfor oppfyller da ikke ALLE kommunene i Norge dette minstemålet, spør Rusten.-Det disse tallene forteller oss, er at den materielle sikringen til de som befinner seg nederst på den økonomiske rangstigen i den norske velferdsstaten, er overlatt til mer eller mindre tilfeldig synsing i vedtak gjort av kommunepolitikere rundt om i landet, sier Stig Rusten. Satsene er i mange tilfeller fjernt fra det som det reelt koster å forsørge barn og unge, og dette får igjen store konsekvenser for oppveksten for de som rammes, sier han.Aleneforeldreforeningen har i mange år uttrykt bekymring for denne situasjonen og bedt politikerne gjøre noe for å sikre at alle barn har en tilstrekkelig økonomisk trygghet uavhengig av hvor i landet de bor. –Vi aksepterer ikke at det er enkeltpersoner fra forskjellige partier i et kommunestyre som skal avgjøre dette, det må være opp til departementet å avgjøre denne satsen, bygd på ett forskningsbasert nivå sier Rusten. -Kommunene er dessverre pålagt rammebevilgninger og disse ser vi, altfor ofte, rammer de svakeste i kommunene..-Vi har bl.a. krevd at det lovfestes minstesatser i sosialhjelpen for hele landet. Dagens praktisering av sosialtjenesteloven ligner mer et lottospill enn det økonomiske sikkerhetsnettet det er ment å være, sier Stig Rusten.Arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten har gått inn i valgkampen med slagordene barna, barna, barna, slik at det ikke skal være i tvil om at KrF er barnas parti. Vårt spørsmål til Høybråten er derfor -Skal sosialhjelpen fortsatt være et lottospill avhengig av bosted? Eller har sosialministeren planer om å innføre nasjonale minstesatser for å sikre alle barn i Norge best mulige oppvekstvilkår?
Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS