Pressemelding

Samferdselsdepartementet - 26.05.2005

Løyve for drift av drosjetransport: Nytt regelverk skal sikre gode tilbud i hele

- Et nytt regelverk for drosjetransport skal utformes slik at det sikrer et godt drosjetilbud i hele landet. Reglene bør blant annet ta hensyn til de særegne forholdene som gjelder i distriktene. I tillegg bør et nytt regelverk legge til rette for nyetableringer i drosjenæringen, økt konkurranse, effektivisering og utvikling av drosjetilbud som er mer tilpasset transportbehovene til de forskjellige grupper av transportbrukere. Vi bør derfor komme bort fra ordningen med behovsprøving av drosjeløyver. En slik endring betyr at offentlige myndigheter ikke lenger skal regulere antallet drosjeløyver.

Dette sier samferdselsminister Torild Skogsholm i forbindelse med at Samferdselsdepartementet nå har gjennomgått høringsuttalelser som tar for seg et utkast til en del endringer i yrkestransportlovens bestemmelser om drosjetransport. Lovutkastet ble sendt på høring i fjor.

Høringsuttalelsene viser at det er bred tilslutning til forslaget om å ta bort ordningen med behovsprøving av drosjeløyver.

Fra en del hold, blant annet fra flere av fylkeskommunene, er det pekt på at forslaget kan skape usikkerhet når det gjelder den framtidige tilgjengeligheten til drosjetjenester og muligheten for å opprettholde rimelige priser for slike tjenester, særlig i distriktene.
- Samferdselsdepartementet vil nå foreta en nærmere vurdering av hvordan en ordning uten behovsprøving av drosjeløyver bør utformes for å sikre god tilgjengelighet og rimelige priser, særlig i distriktene. Denne vurderingen vil foreligge i løpet av høsten 2005, sier samferdselsminister Torild Skogsholm.

Fortsatt ordning med drosjeløyve

- For å sikre trygg transport, et godt tilbud og skikkelig service, må vi fortsatt ha en ordning med drosjeløyve. Et slikt løyve vil fortsatt bare bli gitt til den som oppfyller fastsatte vilkår om faglige kvalifikasjoner, god vandel og tilstrekkelig økonomisk evne. Dette var viktige punkter i departementets lovutkast, og de aller fleste som har uttalt seg om lovutkastet har sluttet seg til vårt standpunkt om å opprettholde en ordning med drosjeløyve, sier samferdselsministeren.


Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS