Pressemelding

årsmøtet i Nordkapp SV - 30.01.2023

Helsetjenester i Nordkapp

Helsetjenester i Nordkapp

Vedtatt av årsmøtet i Nordkapp SV 27.01 2023.

Siste budsjettvedtak har skapt frustrasjoner, både i samfunnet generelt men også i SV. Nordkapp har stått ovenfor nødvendige nedskjæringer/omstillinger over flere år, noe som gjorde det særdeles vanskelig å prioritere/sette ting opp mot hverandre.

Helse, rehabilitering og omsorg (HRO) ble ikke prioritert, alle punkt i rådmannens  budsjettforslag ble tatt til følge. Vi er ikke fornøyde med å «gå tilbake i tid» med å innføre dobbeltrom på sykehjem, men det var vanskelig å sette ting opp mot hverandre. De ulike avdelingene har levert inn forslag som de mener er gjennomførbare, derfor gikk vi som politikere inn for dette. Vi ser klart at vi denne gangen har prioritert barn og unge foran eldre og personer med funksjonsnedsettelser. Det betyr ikke at det gjør disse sakene mindre viktige. Men ut fra den økonomiske situasjon så vi oss nødt til å foreta disse vanskelige avgjørelsene. Vi i SV ønsker å jobbe for alle og ser at vi har mye å ta tak i. Det er bla. behov for et dagtilbud for personer med lav yteevne, noe som ville vært svært positivt dersom dette ble en sak vi kan jobbe med framover. Nordkapp skal være en god og trygg kommune for alle. Vi ønsker en varm, inkluderende og helhetlig helsetjeneste for våre mest sårbare grupper; Barn, unge, eldre og personer med funksjonsnedsettelser. Heldigvis går boligprosjektet «Hyggen» som planlagt.

Helsebyggene i Nordkapp har store behov for utbedring/utskifting for å følge dagens standardkrav. Våre bygg gjør de viktige tjenestene langt dårligere enn ønsket, og ikke minst: dyrere.

Utetjenesten drifter i dag en døgnbemannet bolig for de med rus og psykiske lidelser. Bygget er i så dårlig forfatning at sanering er vedtatt. I tillegg mangler vi lokaler for ettervern, noe som er et av våre punkter i forrige valgprogram. Dette må vi jobbe videre med i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

For oss i SV er det ingen tvil om at HRO er en av de viktige sakene som vi vil jobbe aktivt med framover.

 

 

Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS