Pressemelding

Kristina Hansen, leder i Finnmark AP - 13.11.2023

Flytilbud i Finnmark

Samferdsel handler om næringslivets muligheter til å få transportert varer, det gjelder folks muligheter til mobilitet, det handler om forutsetningene for vekst og utvikling i samfunnet. Flyplassene og flytilbudet til og fra flyplassene i Finnmark er en betydelig del av den helhetlige infrastrukturen for innbyggere og næringsliv. Flyrutene i Finnmark er det viktigste enkelttiltaket for å knytte Finnmark tettere sammen.

Flytilbudet i Finnmark er en vesentlig del av kollektivtilbudet i vår region. For mange kommuner og lokalsamfunn er flytilbudet det som binder Finnmark sammen med resten av landet, ved å betydelig korte ned reiseavstandene til og fra Finnmark.

Ved utarbeidelse av flyrutetilbud i Finnmark er tre ting særlig viktig: kapasitet, regularitet og pris for de reisende. Høye billettpriser, med stor forskjell mellom prisene på kommersielle ruter og FOT-ruter, oppleves problematisk for næringslivet, kultur, helseforetakene og de reisende. Flyprisene har medført et eget folkeopprør mot skyhøye flypriser på kortbanenettet. Derfor forventer Finnmark Ap at den varslede halveringen av maksprisene på flybilletter gjennomføres som tiltenkt fra 1. april. 

Billettprisene på flyreiser er i mange tilfeller til hinder for reise til og fra regionen, særlig for privatpersoner som ønsker å reise av ulike årsaker. Prisnivået rammer bosetting, næringsliv og utvikling i Finnmark. Både kommuner, næringslivet og offentlige aktører opplever at billettprisene er på et nivå som er urettmessig høyt for å skape bolyst, vekst og utvikling i regionen. For en barnefamilie kan billettene være til hinder for å reise på fritidsreiser, og dermed være utslagsgivende for om det oppleves attraktivt å bosette seg i nord. Prisene er høyest i områder med lav regularitet, lite volum og lang alternativ reisevei. Finnmark Arbeiderparti forventer at regjeringen jobber videre med å sikre at befolkningen i Finnmark sikres tilgang til lavere billettpriser, også fra Honningsvåg, Alta og Hammerfest som i dag bare har kommersielle ruter. 

Helhetlig og funksjonell infrastruktur er grunnleggende i mange folks hverdag fordi det knytter folk og næringsliv sammen, samtidig som det legger til rette for utvikling og verdiskaping. God mobilitet fordrer at det er mulig å pendle sørover både i forbindelse med helg, men også tur-retur til Oslo samme dag. Videre er det nødvendig å gjeninnføre lørdagsflyruter på kortbanenettet med bakgrunn i manglende alternative reisemåter i Finnmark. Dagens nivå på flyrutetilbudet er et absolutt minimum for å sikre grunnleggende fremkommelighet, men bidrar ikke i tilstrekkelig grad til videre vekst og næringsutvikling.

Finnmark Arbeiderparti krever:

  • Den varslede halveringen av maksprisene på FOT-rutene innføres fra 1.april
  • Alle lufthavner i Finnmark må sikres FOT-rute forbindelser til Tromsø
  • At regjeringen utreder alternative modeller som sikrer flypriser Finnmarkinger kan leve med, og at eksempelvis fastboerbevis vurderes
  • At regjeringen følger opp Widerøe i kravet om dialog med kommuner og fylkeskommune før flyrutetabell fastsettes
  • Hver region i Finnmark, vest, midt og øst, sikres minst én flyrotasjon på lørdager
  • At regjeringen sikrer at FOT-rutenettet får et styrket tilbud i løpet av anbudsperioden for å sikre bo- og blilyst
  • En kveldsrute fra Kirkenes og Alta til Oslo
Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS