Pressemelding

Kraftlagene i Finnmark - 04.11.2022

FAKTAINFORMASJON OM STATNETTS 420 KV-LINJER OG ELEKTRIFISERING

Det har i den senere tid blusset opp diskusjoner på konferanser, i aviser og på sosiale medier, rundt Statnetts etablering og bygging av forsterket sentralnett i Finnmark (420 kV-linjer). Naturlig nok er dette et hett tema som skaper debatt, nær sagt overalt. Spesielt har dette gjort seg gjeldende når Equinor la fram sine planer om elektrifisering av Melkøya og utbygging av Wisting. 

Vi registrerer at det er svært mange meninger i opinionen, men alt er ikke tuftet på fakta. I dette innlegget bidrar vi fra kraftselskaper i Finnmark med faktainformasjon, og kommer med våre ønsker for det videre arbeidet.

 

Det fysiske sentralnettet i Norge

Statnett eier og driver sentralnettet (transmisjonsnettet) i landet. Dette er de nasjonale «motorveiene» for strøm, og er et «spleiselag» der alle forbrukere og alle kraftprodusenter deler på kostnadene for utbygging og drift.

Tidligere har Statnett benyttet ulike spenningsnivåer i sentralnettet, de har imidlertid bestemt at det er 420 kV som er «standarden» framover. Dette spenningsnivået gir minst tap og har størst kapasitet for overføring av strøm. Valget av 420 kV som standard er fornuftig, og støttes av alle i bransjen. Kraftige linjer er avgjørende for å få etablert ny grønn industri og ny kraftproduksjon, som igjen er grunnlaget for gjennomføringen av det grønne skiftet hvor elektrisk kraft skal benyttes til å fase ut fossilt brennstoff i industri og transport.

 

Hovedutfordringen i Finnmark

Hovedutfordringen i Finnmark nå, er at Statnett ikke er ferdig med å bygge ut sentralnettet til 420 kV nivå. Statnett har så langt kommet til Skaidi med nye linjer, det mangler 420 kV-linjer videre til Øst-Finnmark. Jobben med å bygge det nye sentralnettet gjennom hele landet er

altså ikke ferdig, og denne oppgaven må ferdigstilles med linjer helt fram til Varangerbotn/Seidafjellet. 

Statnett har søkt konsesjon på ny 420-kV linje fra Skaidi til Varangerbotn, søknadene skal behandles i både NVE og OED.

 

Ny 420 kV linje til Hammerfest 

Statnett har også søkt konsesjon på ny 420 kV-linje fra Skaidi til Hammerfest, i tillegg til linje til Øst-Finnmark. Dette er ei «industrilinje» som utløses av planene om å elektrifisere Melkøya, og vil helt eller delvis betales av petroleumsindustrien som skal bruke den. Linja vil gi økt kapasitet og leveringssikkerhet til området, men dersom Equinor med partnere går bort fra planene om elektrifisering, vil Statnett stanse arbeidet sitt med denne linja. 

 

Energisituasjonen i Finnmark

I desember 2020 satte Statnett i drift den nye 420 kV-stasjonen i Alta, og med dette skulle alt ligge til rette for økt forbruk og nye etableringer i Vest-Finnmark og Nord-Troms. Sommeren 2021 fikk imidlertid Alta Kraftlag beskjed fra Statnett at det ikke var kapasitet til nye etableringer pga. manglende kapasitet i sentralnett. 

Det viste seg at det er gjort så store reservasjoner (forhåndsbestillinger) i nettet at det ikke er ledig kapasitet igjen. Dette er altså situasjonen noen måneder etter at sentralnettet kom fram til Alta. Situasjonen er den samme i resten av fylket – det er ikke ledig kapasitet i sentralnettet, og det medfører at alle forespørsler blir besvart med at det ikke er mulig å etablere næring av litt størrelse pga. manglende kapasitet i sentralnettet.

 

Statnett har bekreftet at all ledig kapasitet er reservert, senest ved framlegging av sin «Områdeplan Nord» i Alta i den 1. september 2022. Reservasjonene er gjort for å kunne elektrifisere bl.a. Melkøya og Wisting i framtiden. Statnett har altså lovet bort kapasitet i

nettet, og det gir negative effekter i resten av fylket. 

Vi registrerer at enkelte mener at det fremdeles er tilgjengelig kapasitet i sentralnettet til nye industriaktører. Ifølge Statnett er det altså ikke ledig kapasitet, utover til normal forbruksvekst. 

 

Faktum i dag er:

  • Sentralnettet på 420 kV-nivå er ikke ferdig utbygget, linja stopper i Skaidi. Det siste stykket fra Alta til Skaidi vil foreløpig driftes på 132 kV. Det er derfor ikke ledig kapasitet øst for Skaidi, rent teknisk. 
  • I Vest-Finnmark er det teknisk sett kapasitet i nettet, men denne er allerede «lovet bort», og derfor ikke tilgjengelig for ytterligere vekst.

 

Konsekvenser i dag:

  • Det er full stopp i nye større industrietableringer, utover de som allerede har fått reservert kapasitet. Dette er situasjonen fra Nordland til Vest-Finnmark.
  • I Øst-Finnmark kommer verken planlagte eller nye etableringer i gang, pga.

manglende nett, og selv med nytt nett vil det være kapasitetsmangel pga.

reservasjoner. 

 

Vi mener at:

  • Sentralnettet må bygges ut i hele fylket, og i hele landet. 
  • Utbygging av nett tar lengre tid enn utbygging av nytt forbruk og ny kraftproduksjon, nettet må derfor bygges først. 

o I perioden fram til utbyggingen av sentralnettet er ferdig, må den tekniske kapasiteten som finnes i nettet i dag prioriteres til beste for samfunnet.

  • Elektrifisering av petroleumsindustrien er nødvendig for å nå Norges klimamål. Det er imidlertid viktig at elektrifiseringen tilpasses annet behov i Finnmark. o Gjennom samarbeid mellom nettselskaper, Statnett og petroleumsindustri, er det mulig å gjøre prioriteringer mellom elektrifisering og annen utvikling. Slik prioritering må være basert på overordnede politiske mål i regionen.

 

Med ønske om en fortsatt god og saklig debatt. Hilsen Varanger Kraft, Nordkyn Kraftlag, Luostejok Kraftlag, Repvåg Kraftlag og Alta Kraftlag. 

Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS