Pressemelding

Gunnar-Frank Holst konst-rådmann i Nordkapp - 29.10.2008

Budsjettprosessen – en smule evaluering og om det videre løp

Så langt har administrasjonen i det alt vesentlige levert det den skulle. Prosessen har krevd streng prioritering og stor arbeidsinnsats. Og man har vært tro mot prosessen. Det står det respekt av.

Det samme kan ikke sies om de politiske partiene. På tross av rimelig god tid mellom fremleggelsen av driftsendringstiltakene med konsekvensutredninger, og formannskapets innstillingsmøte, klarte ikke alle partiene å gjøre seg ferdig med partibehandlingen før innstillingsmøtet. Det som i utgangspunktet var en praktisk talt enstemmig innstilling, viste seg ikke å være det når vi kom til behandlingen i kommunestyret. Det må være en heller pinlig opplevelse å møte i kommunestyret og måtte argumentere mot egen innstilling, eller i det minste – forholde seg taus, og stemme i mot.

Kommunestyret kom ikke i mål den 23. Dermed blir budsjettbehandlingen i desembermøtet en tyngre affære enn planlagt og forventet.

Rådmannen har lagt et stramt løp frem mot budsjettmøtet tirsdag 9. desember. Jf vedlagte fremdrifts- og møteplan. Budsjett- og økonomiplanforskriften krever at formannskapets innstilling(-er) til årsbudsjett og økonomiplan skal ligge ute til offentlig ettersyn i minst 14 dager før behandling og vedtak i kommunestyret. Formannskapets innstillingsmøte er derfor berammet til mandag 24. november.

For at partiene skal ha mulighet til å behandle rådmannens budsjettfremlegg i forkant av innstillingsmøtet, er det ifølge planen lagt opp til at rådmannen leverer dokumentene senest 14.november. Administrasjonen har m.a.o. ikke mye tid på seg. Dette betyr beinhard jobbing!

Jeg vil på det sterkeste henstille til partiledelsen om å legge opp den partimessige behandlingen av rådmannens saksfremlegg, slik at formannskapets medlemmer kan møte til innstillingsmøtet med klarest mulig mandat. Det vil i stor grad bidra til ryddig behandling, og vi vil unngå å legge ut på ei ny ”ørkenvandring”, slik vi kjenner det fra tidligere desembermøter.

(notatet er sendt til: Ordfører, Formannskap Gruppeledere i kommunestyret, partiledere)
Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS