Pressemelding

Varaordfører Tor Mikkola (Sp) - 14.07.2022

Barnehage for Flyktningemottaket

Det virker som om befolkningen i nordkapp er fornøyd med at vi klarer å ta imot og hjelpe så mange flyktninger. Det er vist stor omsorg og mange stiller opp for å hjelpe. Personer som kommer til flyktningmottaket, er personer som kommer fra hardt rammede områdene i Ukraina, og mange har kanskje sterke opplevelser med seg i bagasjen og trenger et trygt å godt samfunn rundt seg, noe vi har hær i Nordkapp.

Selv om vi ønsker å bidra mest mulig til mottaket, er det ikke så enkelt bestandig. Det er viktig at ansvaret fordeles på de riktige instansene. For det er stor forskjell på akuttmottak og bosetning av flyktninger. Kommunen har sagt ja til å bosette 30 flyktninger, mens det er U.dir. som har sagt ja til å åpne flyktningmottak i Nordkapp kommune til 140 flyktninger, hvor vi bare vertskap

Når det gjelder flyktningmottaket, har kommunen ansvar for å tilby skolegang til barn i skolepliktig alder, og til å tilby vanlige helsetjenester. For dette mottar kommunen kun minimalt med ekstra bevilgning.

Grunnen til dette er at det ikke er ment at flyktninger skal bli boende i mottak, men at de snarest mulig skal bosettes i en kommune.

Det er flyktningmottakets ansvar å aktivisere barn i barnehagealder. Det er de som mottar penger for å sørge for at beboerne i mottaket har gode boforhold og gode aktiviteter. Kommunen kan selvfølgelig bidra der det er mulig, men det vil ikke være riktig at vi bruker penger som vil gå utover annet tilbud, for å tilby tjenester som staten har ansvar for. U.dir. betaler mottakene for å tilby tjenester og aktiviteter som flyktningene har behov for.

Hvis vi skal tilby barnehage tjenester til barn i mottaket, må vi ruste opp flere avdelinger, med personell med kompetanse og etter pålagte normer, lover og regler. Det vil være vanskelig å beregne antall barn, da barna på mottaket kan være der fra noen uker til flere måneder, før de drar videre for å bli bosatt, mest trolig i andre kommuner. Kommunen mottar ingen økonomisk bistand til dette, og det må derfor tas ut av eget budsjett og vil dermed gå utover andre tjenester kommunen tilbyr befolkningen, noe som krever større utredning og budsjettreguleringer.

Når det gjelder flyktninger vi bosetter, er det riktig at vi bør, og vi skal kunne tilby barnehageplass. Dette er også krevende for kommunen, da kommunen fra før har få ledige plasser og det er vanskelig å rekruttere personell med rett kompetanse. Det bør kanskje rettes mer fokus på en fremtidsrettet barnehagestruktur i kommunen der man fokuserer på god og effektiv barnehagetjeneste.

Under budsjettbehandlingen høsten 2022, ble det foreslått å legge ned skårungen barnehage og flytte avdelingene opp til Nordkapp Barnehage. Dette vil ha redusert utgiftene i barnehagesektoren og samtidig gjort det mulig å tilby flere barnehageplasser. Dette ble nedstemt av kommunestyret, der SV la frem et alternatuivt forslag å kutte en avdeling i Nordvågen og en avdeling i Skårungen, og flytte disse til Nordkapp barnehage, og med støtte fra AP, fikk de flertall for forslaget. Dette forslaget vil selvfølgelig ikke gi noen innsparinger, heller tvert imot. Det vil forundre meg hvis dette forslaget i hele tatt er gjennomførbart, iallfall med utgangspunkt i å spare penger.

Ingen ønsker å legge ned en barnehage midt i sentrum, men med 3 sentrumsnære barnehager, der Skårungen er den som er dårligst tilpasset for barnehage, vil nok en nedleggelse av denne barnehagen tvinge seg frem på et eller annet tidspunkt.

Slik jeg ser det, er løsningen på barnehageplassmangelen å legge ned skårungen barnehage, og å åpne avdelingene i Nordkapp barnehage. Dette vil gi innsparinger, løse en del bemanningsproblemer, spare store fremtidige innvesteringer og gi flere barnehageplasser. Dette er upopulær avgjørelse som politikere vegrer seg mot å gjøre, men hvis der finnes andre løsninger som vil gi samme effekt på sikt med 3 sentrumsnære barnehager, så vil jeg gjerne være med å støtte det.

Jeg har tidligere kommet med en ide om møteplass for foreldre med barn, noe som er formidlet til mottaket. Hvis det er mulig å få tak i et lokale, kan det opprettes en møteplass for familier med barn, der foreldrene selv aktiviserer barna. En plass der foreldre med barn, både fra flyktningmottaket og fra lokalbefolkningen, kan møtes enkelte dager i uken for å aktivisere barna. Dette krever ikke annet enn møteplass, ute eller inne, som er egnet for barnelek. Dette er noe mottaket må ta initiativ til, slik at det blir tilpasset deres drift.

Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS