Kommunedirektøren ber Nordkapp-samfunnet samle kreftene
Nordkapp formannskap skal foreta innstillingen til budsjett for 2024 i møtet 27. november. (Arkivfoto)

Kommunedirektøren ber Nordkapp-samfunnet samle kreftene

Kommunedirektør Idar Jensen håper på sterk lokalpatriotisme i Nordkapp-samfunnet.
Nordkapp-budsjettet 2024
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 21.11.2023 09:30
Sist oppdatert : 21.11.2023 09:34

Det er behov for stor omstilling i Nordkapp kommune. De neste årene må kommunen omstille for 54 millioner kroner, ettersom planperioden 2024 – 2027 finansieres med 17 million kroner i bruk fra disposisjonsfond og 37 million kr fra frie inntekter som kommer fra havbruksfond som er overføring fra staten.
 
Kommunedirektør Idar Jensen har lagt fram sitt forslag til budsjett for 2024 og for økonomiplanperioden 2024 – 2027. Formannskapet skal behandle forslaget på møtet 27. november. Det er kommunestyret 12. desember som vedtar budsjettet for 2024 og økonomiplanen. 
 
Driftsbudsjettet for 2024 balanserer ikke med et netto positivt driftsresultat. Som igjen medfører at kommunen må bruke av forventet fri inntekt fra havbruksfond som burde vært avsatt til disposisjonsfond for å balansere økonomiplanen perioden og årets budsjett.
 
Driftsregnskapet for år 2024 viser et netto driftsresultat på 745 382 kroner. Dette er langt under det måltall som er satt på 1,75 prosent, ifølge kommunedirektøren. I planperioden må det jobbes med omstilling for å komme opp på et netto driftsresultat på 1,75 prosent. Det langsiktige måltallet er et disposisjonsfond på fem prosent av brutto driftsinntekter, har kommunedirektøren skrevet i budsjettdokumentene. 
 
Samle kreftene 
Kommunedirektør Idar Jensen spår at de neste årene blir utfordrende for Nordkapp kommune og lokalsamfunnet. Han ber Nordkapp-samfunnet samle kreftene i den utfordrende tiden. 
 
--Dette utfordringsbildet krever at vi erkjenner utfordringene og samler kreftene i lokalsamfunnet. Det krever ledelse og klokskap. Det er en sterk lokalpatriotisme her, denne må tas fram og blåses liv i, der kommunen, næringslivet og sivilsamfunnet med sterke organisasjoner og engasjerte enkeltpersoner drar lasset sammen, har kommunedirektør Idar Jensen skrevet i budsjettdokumentet. 
 
--Vi konkurrerer mot verden, ikke mot hverandre her i kommunen. Vi må finne metoder og tiltak for å samle kreftene, da må kommunen invitere til en dugnad der vi sammen kan møte utfordringsbildet og der alle kan bidra på sin måte for å få skape det gode liv i Nordkapp og troverdig formidle det til omverden. På denne måten kan vårt omdømme styrkes, har Jensen skrevet. 
 
--Tillit var en av årsakene til at Norge kom så godt gjennom pandemien, tillit er grunnleggende viktig også i utviklingen av vår kommune. Tillit mellom de ulike politiske miljø, tillit mellom politikk og administrasjon. Tillit til kommunen som tjenesteprodusent og tilrettelegger fra innbyggere og næringsliv er avgjørende for at vi skal lykkes. En forutsetning for alt dette er å skape felles realistiske bilder av hvor vi står og hva som kan oppnås. En mer stabil administrativ ledelse må kunne bidra til det og utfordre til politiske valg. Ofte kan det være bred politisk enighet om målene, at det er ulike syn på hvordan en skal oppnå disse er en naturlig del av en saklig debatt i et velfungerende lokaldemokrati, ifølge kommunedirektør Idar Jensen. 

Budsjettet og økonomiplanen (PDF)

 


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS