Kommunedirektøren ønsker å gi Nordkappbadet opsjon på tomt
Illustrasjon av Nordkappbadet i Sjøgata. Arkitekt: ROJO arkitekter AS.

Kommunedirektøren ønsker å gi Nordkappbadet opsjon på tomt

Positiv innstilling fra administrasjonen før politikere overtar saken.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 15.11.2023 20:00

Kommunedirektøren i Nordkapp foreslår at Nordkapp 11-13 AS, Nordkappbadet, skal få opsjon på tomt i Sjøgata i Honningsvåg. 

Planutvalget i Nordkapp, formannskapet, skal behandle saken på møtet 23. november. Det er politikerne Jan Morten Hansen (Ap), Sirin Figenschou Høyen (H), Stine Mari Strifeldt (Ap), Ruben Vian Alseth (H), Tor Harald Mikkola (Sp), Trudy Engen (SV) og Yngve Kristiansen (SV) som utgjør planutvalget og formannskapet i Nordkapp. 

Største del av området er i dag et ubebygd område i sjø, gitt formålet “Sentrumsformål” i områdereguleringen. Området er underlagt plankrav i planens bestemmelser 3.1.

Sentrumsformål kom inn som et nytt arealformål i Plan- og bygningsloven i 2008. Sentrumsformål understøtter på mange måter dagens planideal, der man jobber for å styrke eksisterende by- og tettstedssentrum, blant annet gjennom fortetting og funksjonsblanding. Sentrumsformål gir rom for funksjonsblanding, og indikerer samtidig at «her skal det komme noe urbant». Sentrumsformål innbefatter forretninger, tjenesteyting, kontor, hotell/overnatting og bevertning, herunder nødvendig grøntareal til bebyggelse, har kommedirektøren skrevet i vurderingen til politikerne i utvalget. 

Formålet er et «ja»-formål, noe som innebærer at formålet åpner for alle funksjonene nevnt ovenfor, med mindre annet er spesifisert i bestemmelsene. Sentrumsformål er et åpent og fleksibelt flerbruksformål som egner seg godt i et avgrenset sentrum. Bruken av formålet legger til rette for endringsdyktig og mangefasettert bruk av arealer. Ved å være mindre detaljert, sikrer formålet robust og motstandsdyktig arealbruk i sentrum, og markedet kan i 
større grad avgjøre hva bebyggelsen benyttes til uten at reguleringer skal stå i veien, ifølge kommunedirektøren. 

Bebyggelsen i sentrumsområdet rundt Storgata og Sjøgata har en typologi med kapasitet og kvaliteter som under rette omstendigheter kan tilrettelegge for et levende og levedyktig sentrumsområde, er meldingen fra kommunedirektøren til planutvalget. 

I søknaden om opsjon har Nordkapp 11-13 AS skrevet at for firmaet er tiltaket med svømmebasseng tenkt som en «non profit» prosjekt, kun ment som en appetittvekker for å møte behovet for en svømmehall som et topp moderne anlegg. Nordkapp 11-13 AS ønsker å finansiere svømmebasseng med nesten 33 millioner kroner i spillemidler, 2 millioner kroner i tilskudd fra ENOVA, sponsorer 20 millioner kroner og lån 15 millioner kroner. 

--Det er driftskostnaden som i det lange løp er interessant, ikke selve byggekostnaden, selv om høy investeringskost selvsagt påvirker størrelsen av driftskostnaden. Dersom vi tar inn kostnadene til drift og vedlikehold av det gamle bassenganlegget inn i vår driftskalkyle, så kommer vi ut med en betydelig årlig besparelse, kr. 880 000 i forhold til dagens drift. Det har Nordkapp 11-13 AS skrevet i presentasjonen av prosjektet. 
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS