Kulturdirektoratet har vurdert Museene for kystkultur og gjenreisning
Einar Berger, «Båten kommer» fra utstillingen «Havet det gir – havet det tar» en av utstillingene hos Nordkappmuseet i 2022. (Illustrasjonsfoto)

Kulturdirektoratet har vurdert Museene for kystkultur og gjenreisning

Kulturdirektoratet har vurdert Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark.
Kultur
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 28.09.2023 11:00

Kulturdirektoratet har vurdert museene i Troms og Finnmark. Alle museene opplevde gode besøkstall i 2022, men de fleste er fremdeles under besøkstallene fra 2019.

Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark åpnet 29 nye utstillinger og gjennomførte 78 arrangementer i 2022. 30 310 besøk er en økning på hele 105 prosent fra 2021, ifølge vurderingen. 

Til sammen 1 629 barn og unge deltok i pedagogiske opplegg, omtrent som året før. Barn og unge utgjør ni prosent av det totale besøkstallet.

Tre av åtte arenaer er tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevnen og to har tilrettelagt formidling.

Museet kan vise til stor grad av måloppnåelse i sitt formidlingsarbeid, men kan med fordel sette mer konkrete og målbare mål som vil lette målrapporteringen. Kulturdirektoratet vurderer formidlingsarbeidet som tilfredsstillende. 

Forvaltning og bevaring
Med unntak av de bygningshistoriske samlingene rapporterer Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark om stort sett tilfredsstillende registrerte samlinger. Mesteparten av den rapporterte tilveksten består av uregistrerte gjenstander museet allerede forvalter. Det betyr at det i realiteten kan være etterslep på registrering. Avhending oppfattes som såpass ressurskrevende at det ikke blir prioritert.

Det har blitt jobbet systematisk med oversikt over oppbevaringsforholdene avdelingsvis, og det er en positiv utvikling i rapporterte tall over de to siste årene. Det fortsatt er utfordringer med oppbevaring av om lag halvparten av farkostene. Det er fortsatt en stor andel av de kulturhistoriske bygningene som mangler tilstandsvurdering. 

Kulturdirektoratet mener museet jobber systematisk med å få oversikt og kontroll over samlingene sine. Status for både registrering og bevaring av samlingene vurderes som tilfredsstillende.

Forskning, utvikling og nettverksarbeid
Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark hadde forskningsplan publisert på nett i 2022. Én autorisasjon som konservator NMF betyr at det ikke har vært noen utvikling i forskningskompetansen fra 2021. Seks publiserte fagartikler og to publiserte forskningsartikler med fagfellevurdering betyr positiv utvikling fra 2021. Museet ligger svært godt over landsgjennomsnittet for fagfellevurderte publikasjoner per ansatt. 

Museet deltok i fem formaliserte FoU-samarbeid med partnere fra UH-sektoren og andre museer. Museet er tilknyttet fire faglige museumsnettverk, men ikke Cristinnettverket for museer i 2022.

Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark hadde som mål å iverksette ny strategisk plan for forskning i 2022. Det rapporteres om fremgang på to forskningsprosjekter. Få beskrivelser av museets arbeid med å iverksette planen trekker helhetsvurderingen ned. Kulturdirektoratet etterlyser tydeligere målformuleringer og mer utfyllende vurdering av egen mål- og resultatoppnåelse. Kulturdirektoratet vurderer museets forsknings- og utviklingsarbeid i 2022 som tilfredsstillende, og bedre enn året før.

Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark er et interkommunalt selskap med ansvar for drift av museer i Hammerfest, Havøysund, Honningsvåg, Kjøllefjord, Gamvik og Berlevåg.
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS