Enige om tiltakspakke for Øst-Finnmark
Kirsti Bergstø, leder i SV. (Arkivfoto: SV)

Enige om tiltakspakke for Øst-Finnmark

SV-leder Kirsti Bergstø er en av politikerne som er glad for at tiltakspakken for Øst-Finnmark er på plass.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 07.06.2023 16:00

Regjeringspartiene, Arbeiderpartiet og Senterpartiet, er enige med SV om en tiltakspakke for Øst-Finnmark. Verdien på pakken er 105 millioner kroner. 

Partiene er enige om opprettholde intensivberedskap for Finnmarkssykehuset, styrke bedriftsrettede virkemidler og kommunale næringsfond, styrke kommunal planlegging, midler til KILA, kartlegging og utarbeiding av marine grunnkart i Sør-Varanger, Styrke dekningen av høyhastighetsbredbånd, flere FoU-arbeidsplasser ved NIBIOs enhet i Pasvik, kompetansemidler og studieplasser, styrke ordninger for risikolån under Innovasjon Norge øremerket Øst-Finnmark, styrke Pikene på broen, renovering av basseng ved Pasvik folkehøgskole og opprydning på Bugøynes. 

--Det er veldig bra at vi nå er enige om å en økonomisk pakke til Øst-Finnmark på over 100 millioner korner, til ulike viktige tiltak for regionen.  Det sier Kirsti Bergstø, leder i SV, til Radio Nordkapp. 

--Særlig samfunnet i Sør-Varanger er i en alvorlig situasjon på grunn av krigen i Ukraina. Denne pakken vil gi lokalsamfunnet nødvendig drahjelp til å bygge opp varig aktivitet, og trygghet for folk og arbeidsplasser, sier SV-lederen. 

Fakta om tiltakene

Tallet i parentes er budsjettutgiften i 2023

Opprettholde intensivberedskap, Finnmarkssykehuset, Kirkenes (15 mill. kr) 
Bevilgningen skal bidra til å opprettholde intensivberedskapen ved Finnmarkssykehuset, Kirkenes. Det er viktig for å opprettholde beredskapen og tilgangen på spesialisthelsetjenester i dette området med spredt bosetting og lange avstander. Værforholdene kan i perioder hindre transport av pasienter til andre sykehus. 

Styrke bedriftsrettede virkemidler og kommunale næringsfond (20 mill. kr) 
Vi vil umiddelbart styrke de bedriftsrettede ordningene, inklusive kommunale næringsfond, som er særlig viktige for omstillingen av næringslivet i Øst-Finnmark nå. Det er viktig å innrette innsatsen slik at midlene raskt treffer små og mellomstore bedrifter som står i en krevende omstilling. 

Styrke kommunal planlegging (3 mill. kr)
Gjennom samfunns- og arealplanleggingen skal kommunene peke ut en retning for å gi rammer for utviklingen. De skal finne løsninger og utvikle samfunnet i den retningen de ønsker, med strategier og tiltak som er tilpasset lokale og regionale forutsetninger. Kommunene i Øst-Finnmark har behov for å styrke planfaglig kapasitet og kompetanse. Hensikten med tiltaket er å bidra til bedre kapasitet på planområdet i Øst- Finnmark, skape forutsigbarhet om arealbruk og legge til rette for utvikling. Regjeringen vil gå i dialog med Sør-Varanger kommune, Troms- og Finnmark fylkeskommune og Statsforvalteren i Troms og Finnmark om hvordan vi kan bidra til at det kan utarbeides en helhetlig næringsplan for Sør-Varanger og settes av ressurser til å ta igjen etterslepet i plan- og reguleringssaker.

Midler til KILA (8 mill. kr)
Bevilgingen skal bidra til næringsutvikling ved å sette Sør-Varanger kommune i stand til å klargjøre mer næringsareal. Kirkenes Industrial Logistics Area (KILA) er et planlagt område på et tidligere slamdeponi utenfor Kirkenes. Området er tenkt utviklet som et offentlig-privat samarbeid. Midlene kan også sette kommunen i stand til å tilby tomter til gunstige betingelser. 

Kartlegging og utarbeiding av marine grunnkart i Sør-Varanger (3 mill. kr) 
Sør-Varanger er i liten grad sjømålt med moderne metoder. Marine grunnkart vil gi bedre muligheter for en bærekraftig utvikling av havbruk, bedre kunnskapsgrunnlag for kommunenes arealplanlegging, økt sikkerhet og beredskap, og vern av sårbare områder. Sør-Varanger et geografisk viktig område, der det er ekstra viktig å ta sikkerhetshensyn. Marine grunnkart er utviklet for å fungere med det nye graderingsregimet for dybdedata. Det betyr at kommunene vil få kart som dekker deres behov, mens Forsvaret vil få høyoppløselige kart over kyst og fjorder i kommunen. Regjeringen vil be Kartverket om å bygge en teknisk infrastruktur som vil bidra til enklere tilgang på data fra marine grunnkart i Sør-Varanger.

Styrke dekningen av høyhastighetsbredbånd (5 mill. kr) 
Bredbånd til alle er en nødvendig forutsetning for å lykkes med næringsutvikling og bosetting, særlig i spredtbygde områder. Flere av kommunene i Øst-Finnmark har utfordringer med bredbåndsdekning, Midlene vil bidra til et særskilt løft for tilbudet av høyhastighetsbredbånd i regionen. Det stilles ikke krav til lokal medfinansiering for denne tilleggsbevilgningen. Områdene med dårligst dekning vil prioriteres først.

Flere FoU-arbeidsplasser ved NIBIOs enhet i Pasvik (3 mill. kr) 
En økning i tildeling til NIBIO, og forsterket FoU-aktivitet ved Svanhovd, vil gi økt kunnskap om endringer i økosystemene i nord, om behov for omstilling og om nye muligheter for næringsutvikling med utgangspunkt i landsdelens fortrinn. Flere statlige FoU-arbeidsplasser i Pasvik vil være et viktig bidrag for utvikling av Øst-Finnmark.

Kompetansemidler og studieplasser (5 mill. kr)
Det er viktig at vi raskt kan få på plass kompetansetilbud som er i samsvar med hva arbeidslivet og enkeltpersoner i Øst-Finnmark trenger. Vi vil derfor tildele årlig 2,5 mill. kroner i 2023-2026 til studiesenteret for kjøp av fagskoletilbud. De vil bli levert i Kirkenes fra ulike fagskoler etter behov. Videre vil vi tildele til sammen 6 millioner kroner 2023-2026 til Samisk høgskole som skal gå til å utvide studietilbud i regionen. UiT Norges arktiske universitet tildeles til sammen 14 millioner kroner over de fire årene som de skal bruke til studietilbud innenfor blant annet reiseliv, entreprenørskap, sikkerhet og beredskap. UiT Norges arktiske universitet peker på Kirkenes som stedet de vil opprette disse tilbudene.

Styrke ordninger for risikolån under Innovasjon Norge øremerket Øst-Finnmark (20 mill. kr og økt låneramme) 
Risikolån (innovasjonslån og distriktsrettede risikolån) kan brukes til å finansiere gode omstillingsprosjekter, så sant prosjektet skaper bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom virksomhet. Innovasjonslån brukes oftest til prosjekter som innebærer omstilling, kommersialisering, internasjonalisering og vekst. Med distriktsrettede lån kan det også investeres i bygg, utstyr og maskiner. Bevilgningen innebærer en økt låneramme på 40 mill. kroner.

Kultur: Styrke Pikene på broen (2 mill. kr) 
Pikene på broen er et kunstnerselskap i Kirkenes som bygger broer over landegrenser og mellom kunstsjangere, i hele barentsregionen. De har et stort internasjonalt nettverk og står bak en rekke prosjekter i nord, deriblant den årlige festivalen Barents Spektakel, Barents Art Triennale, Transborder Cafe, og BAR International artists-in-residency program. Pikene på broen står også bak etableringen av møtestedet Terminal B, som er blitt en viktig kulturarena i Kirkenes.

Renovering av basseng ved Pasvik folkehøgskole (11 mill. kr) 
Bevilgningen skal bidra til renovering av basseng og garderober ved Pasvik folkehøgskole. Bassenget er viktig for lokalsamfunnet i Pasvikdalen og blir brukt både av lokalsamfunnet, kommunen og folkehøgskolen. Midlene vil bli tildelt som et engangstilskudd til Troms og Finnmark fylkeskommune som eier av folkehøgskolen, og forutsetter at fylkeskommunen og kommunen bidrar til å dekke øvrige kostnader ved prosjektet.

Opprydning på Bugøynes (10 mill. kr) 
Bevilgningen skal benyttes til opprydding av forurenset grunn på land på Finnmarkseiendommens eiendom gnr. 4 bnr. 1 fnr. 59 i Sør-Varanger kommune. Eiendommen er en av de prioriterte verftseiendommene som er omfattet av den nasjonale handlingsplanen for opprydding i forurenset sjøbunn, jf. St. meld. nr. 14 (2006-2007) Sammen for et giftfritt miljø - forutsetninger for en tryggere fremtid.
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS