Kommunen ønsker juridisk bistand i arbeidet med områdeplanen for Nordkapp-halvøya
Nordkapp kommune jobber med områdeplan for Nordkapp-halvøya, og ønsker juridisk bistand fra KS-advokatene. (Illustrasjonsfoto)

Kommunen ønsker juridisk bistand i arbeidet med områdeplanen for Nordkapp-halvøya

Brev fra Nordkapp kommune til KS-advokatene.
Lokal
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 19.05.2023 09:16
Sist oppdatert : 19.05.2023 09:20

Nordkapp kommune har sendt en forespørsel til KS-advokatene om juridisk bistand i vurdering av innspill til høring av «Områderegulering Nordkapp-halvøya». 
 
KS Advokatene yter juridisk bistand innenfor de fleste rettsområder og fører saker for alle rettsinstanser. I tillegg til ordinær advokatbistand bidrar kontoret til KS Medlemsservice og i KS' interessepolitiske arbeid.
 
--Det er særlig problematikken rundt erverv av eiendom som ligger utenfor vår kompetanse, har Vegard Juliussen, rådgiver i Nordkapp kommune, skrevet i brevet til KS-advokatene. 
 
Forslaget til områdeplan for Nordkapp-halvøya har følgende formål:
• Formålet med planarbeidet er å legge til rette for offentlig styring og kontroll av området
• Offentlig tilgjengelighet til utmarka og infrastruktur på Nordkapp-platået kan sikres gjennom regulering til offentlig formål, noe som også gir mulighet for offentlig drift eller eierform.
 
--Krav om innløsning eller ekspropriasjon er etter vår forståelse en mulig konsekvens av planarbeidet. Med dette menes her konsekvenser ved ekspropriasjon, saksomkostnader, eierkostnader etter overtakelse etc, og dermed finansieringen av erverv. Vi ser det som sannsynlige er at erstatningen vil måtte beregnes etter de tapte bruksinntekter/leieinntekter for parkeringsarealene som nåværende bruker går glipp av i den perioden vedkommende har disposisjonsrett til arealene, og at det vil derfor utløse behov for å innhente en uavhengig takst, har Juliussen skrevet i brevet. 
 
Juliussen har videre skrevet: 
--Nødvendighet: I henhold til plan- og bygningsloven § 12-7 skal det i reguleringen tas hensyn til om gjeldende område «i nødvendig utstrekning» må reguleres til offentlig formål for å få
gjennomført planen. I det ligger det at fester skal gis mulighet til selv å gjennomføre planen. I Kommunal- og moderniseringsdepartementets reguleringsplanveileder av 2018 vises det til at begrepet «nødvendig utstrekning» betyr at hver bestemmelse må gjennomgås kritisk. Behovet for bestemmelser skal være saklig begrunnet. Eierformen sier ikke noe om eierforholdene på planleggingstidspunktet, men om hvilke arealer det offentlige må sikre seg eiendoms- eller bruksrett til for å få gjennomført planen.
 
--Forholdsmessighet: Plan- og bygningslovens kapittel 12 forutsetter at planens mål og hensikt er formulert. Alle inngripende vedtak skal begrunnes. Jo mer inngripende et vedtak er – eller hvor inngripende/tyngende rettsvirkningene for rettighetsinnehaverne kan bli – jo bedre må begrunnelsen være. Det er også et generelt juridisk krav til forholdsmessighet, dvs at det målet kommunen ønsker å oppnå og det middelet som benyttes, står i forhold til hverandre. Dette er et grunnleggende rettssikkerhetsprinsipp. Mål og middel må stå i
forhold til hverandre, og i hvilken grad målene kan nås uten erverv skal vurderes.   
 
I brevet til KS-advokatene ber Nordkapp kommune svar på følgende spørsmål: 
-- Dersom dette ikke er gjort rede for, vil planen være ugyldig? Bør den tas tilbake til ny utredning av administrasjonen med påfølgende høring?

 


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS