Scandic må stoppe billettinnkreving i buer på Nordkapp
Nordkapp kommunestyre, tirsdag 16. mai 2023.

Scandic må stoppe billettinnkreving i buer på Nordkapp

Fellesforslaget fra Senterpartiet og SV fikk tilslutning av et flertall i kommunestyre.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 16.05.2023 13:49
Sist oppdatert : 16.05.2023 14:17

Det ble Nordkapp-debatt i det ekstraordinære kommunestyremøtet, tirsdag 16. mai. Flertallet i kommunestyret ønsker uhindret ferdsel til Nordkapp-platået. 

De fleste av kommunestyremedlemmene var på talerstolen da saken ble behandlet. Det var også gruppemøter. 

Det var kjente skillelinjer i kommunestyret. Senterpartiet og SV ønsker uhindret ferdsel til friluftsområdet på Nordkapp, mens Arbeiderpartiet og Høyre ville utsette saken. De ønsket utredninger om konsekvenser, og muligheten for Scandic å uttale seg om saken. 

Kommunedirektøren foreslo at kommunen pålegger driveren av Nordkapphallen (Scandic) umiddelbar stans i praksisen med å stoppe all trafikk på E69 før innkjøringen til utfartsparkeringen på Nordkapp-platået, for salg av billetter til Nordkapphallen. Kommunestyret fikk forslag til flere alternative varianter til vedtak fra kommunedirektøren. 

Kommunedirektør Idar Jensen sa i debatten at for administrasjonen var det viktigst å gi råd om at friluftsloven gjelder på Nordkapp. Løyvet er borte, men buene står igjen. Arbeidet med nytt løyve har pågått over flere møter. 

Varaordfører Tor Mikkola (Sp) mener kommunen i denne valgperioden har forholdt seg til lover og regler; noe som har vært viktig for Senterpartiet og SV, ifølge Mikkola. 

Høyres Lars-Helge Jensen sa i debatten at vi sloss med hverandre i Nordkapp, noe som preger samfunnet. Han mener det er behov for et nytt, sikkert og godt system på Nordkapp. Han advarte mot å gå fra et dårlig system til katastrofalt system. 

Fellesforslaget Senterpartiet/SV: 

«1. Nordkapp Kommune pålegger driver av Nordkapphallen (Scandic) umiddelbart opphør av praksisen med å stanse trafikk på E69 før innkjøringen til utfartsparkeringen på Nordkapplatået. 

2. Nordkapp kommune pålegger driver av Nordkapphallen (Scandic) innen 1 måned etter gyldig vedtak å stanse all virksomhet med billettsalg på E69, før innkjøringen til utfartsparkeringen på Nordkapplatået.

3. Nordkapp kommune pålegger eier av billettbuene på E69 å fjerne disse, slik at de ikke står plassert før innkjøringen til utfartsparkeringen eller hindrer adgang til friluftsområdet  på Nordkapplatået. Frist for pålegget er 1. mai 2024

Vedtaket treffes i medhold av friluftsloven § 40, jf. § 13. Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Klagefristen er tre uker fra underretning om vedtaket er mottatt. Klagen sendes til Nordkapp kommune, som vurderer saken på ny før den eventuelt sendes videre til Statasforvalteren. Søksmål om vedtakets gyldighet eller krav om erstatning kan ikke reises uten at klageadgangen er benyttet og klagen er avgjort av den høyeste klageinstans som står åpen, jf fvl § 27b». 

Fellesforslag Arbeiderpartiet/Høyre: 

«Etter gjennomgang av saken opplever vi at det fortsatt er usikkerheter. Med bakgrunn av brev fra Scandic vil vi følge opp med: Vi ber om at kommunen går i møte med Statens vegvesen og Scandic, hvor man drøfter hvordan de skal løse trafikale løsninger, logistikk og hensynet til friluftsloven. Hvis partene da ikke er enige om hvordan vi skal løse utfarten, kan kommunen komme med pålegg om vedtak. Dagens vedtak er da et varsel om pålegg om man ikke kommer til enighet». 


Annonse:
https://www.radionordkapp.no/lytteravgift/


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS