Ønsker felles stillingsressurs for vannområde Midt-Finnmark
Nordkapp kommunestyre er ett av kommunestyrene som skal godkjenne finansieringsandel. (Arkivfoto)

Ønsker felles stillingsressurs for vannområde Midt-Finnmark

Det er samarbeid på området vann i Midt-Finnmark.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 22.09.2022 01:30

For å styrke organiseringen og det lokale vannforvaltningsarbeidet, er det ønskelig å etablere en felles stillingsressurs som interkommunal vannområdekoordinator for Laksevassdraget/Porsangerfjorden, Laksefjorden/Nordkinnhalvøya og Måsøy/Magerøya vannområde. 

Vannområdene omfatter i hovedsak kommunene Porsanger, Lebesby, Måsøy og Nordkapp. Stillingsressursen foreslås besatt i 100 prosent og samfinansiert mellom fylkeskommunen (statlige tilskuddsmidler) og kommunene, ifølge forslaget fra Troms og Finnmark fylkeskommune. 

Troms og Finnmark fylkeskommune har rollen som vannregionmyndighet i Troms og Finnmark vannregion og Norsk-finsk vannregion. Vannregionmyndigheten skal koordinere prosessen med å gjennomføre planarbeidet i tråd med vannforskriften og involvere alle relevante sektormyndigheter og interessenter i dette arbeidet.

Vannregionmyndigheten plikter å gi rammebetingelser og veiledning for organisering og gjennomføring av arbeidet i vannområdene/kommunene, og å legge til rette for at dette skjer på 
en faglig forsvarlig måte og innenfor gjeldende frister. En konkret ressurs- og kontaktperson på et lokalt nivå er en avgjørende faktor for å oppnå disse kravene. 

Kommunen har som planmyndighet ansvaret for at miljømålene og hensynet til vannmiljø innesluttes i planarbeidet på alle nivåer. Dette forutsetter at den enkelte kommune jobber systematisk med miljøtiltak og ivaretar vannmiljøet aktivt gjennom sin samfunns- og arealplanlegging.

Kommunene i vannområde Midt-Finnmark må godkjenne sin finansieringsandel, vertskommunene for stillingsressursen og godkjenne samarbeidsavtale. 
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS