Reindriften på Magerøya støtter FeFo
Reindriftsutøvere har vinterbeite i Karasjok og sommerbeite på Magerøya. (Illustrasjonsfoto)

Reindriften på Magerøya støtter FeFo

Reindriftsutøverne på Magerøya stiller opp for FeFo.
Næring
Raymond Elde
Publisert : 12.06.2022 21:25

Reindriftsutøverne på Magerøya, støtter Finnmarkseiendommen, FeFo, i kravet om at Karasjok kommune fortsatt skal forvaltes av FeFo.

Utmarksdomstolen skal på nyåret behandle tvisten om hvem som eier utmarka i Karasjok. Dagens hjemmelshaver FeFo har motsatt seg alle lokale eierkrav. Nå stiller Norges Jeger- og Fiskerforbund Finnmark samt Máhkarávju siida i reinbeitedistrikt 16 opp som partshjelpere for FeFo.

--Máhkarávju siida mener det er viktig for dens virksomhet at FeFo fortsatt eier den omtvista grunnen, slik at forvaltningen kan skje ut fra «trygge og forutsigbare rammer» etter finnmarksloven. Siidaen viser til at det tradisjonelt har vært en pågående interessekamp mellom fastboende og reindrifta, melder Sagat.

Reindriftsutøverne på Magerøya har vinterbeite i Karasjok kommune og sommerbeite på Magerøya.
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS