Nytt verdsettelsessystem for fritidsboliger
Formuesverdiene av fritidsboliger bygger i dag på historiske kostpriser. (Illustrasjonsfoto)

Nytt verdsettelsessystem for fritidsboliger

Forslag sendt på høring!
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 08.10.2021 21:25

Regjeringen har sendt på høring et forslag om et nytt verdsettelsessystem for fritidsboliger i formuesskatten. 

Bakgrunnen er at dagens regelverk for fastsetting av formuesverdier for fritidsboliger er utdatert, lite treffsikkert og kan gi vilkårlige utslag. Stortinget har også bedt regjeringen gjennomgå og forbedre systemet for verdivurdering av fritidseiendom gjennom et anmodningsvedtak.

Formuesverdiene av fritidsboliger bygger i dag på historiske kostpriser. Disse er kun endret med generelle prosentvise justeringer, som de siste årene har skjedd med ujevne mellomrom. Formuesverdiene ble sist endret i 2014, da de ble oppjustert med ti prosent. Dersom formuesverdien overstiger 30 prosent av fritidsboligens dokumenterte omsetningsverdi, kan skattyter kreve nedsettelse.

I forslaget til nytt verdsettelsessystem beregnes formuesverdiene av fritidsboliger årlig ved bruk av en sjablongmodell. Sjablongmodellen er basert på samme prinsipper som verdsettelsessystemet som i dag brukes for boligeiendom, men tar i bruk mer avansert teknologi i form av maskinlæring. Slik kan en bedre fange opp hvordan egenskaper ved fritidsboligen påvirker verdien, og sikre større grad av likebehandling av sammenlignbare fritidsboliger. En sikkerhetsventil vil videreføres slik at skattyter kan kreve nedsettelse om sjablongmodellen gir for høy verdi, ifølge høringsbrevet fra Finansdepartementet. 

Nivået på formuesbeskatningen av fritidsboliger eller innretningen av formuesskatten generelt er ikke tema for høringen. Regjeringens utgangspunkt er en om lag provenynøytral omlegging. 

Høringsfristen er satt til 7. januar 2022.


Annonse:
https://www.facebook.com/nordkapplegesenter


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS