Rådmannens forslag er klart

Rådmannens forslag til økonomiplan for perioden 2008 til 2011 er klar. Rådmannen foreslår å legge ned 3 skoler, stenge svømmehaller og kraftig kutt i administrasjonen.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 29.11.2007 09:41

Arnhild Ramseng har lagt frem sine forslag for perioden 2008 – 2011.
Rådmannens forslag til økonomiplan for perioden 2008 til 2011 er klar. Rådmannen foreslår å legge ned 3 skoler, stenge svømmehaller og kraftig kutt i administrasjonen.

Rådmannen foreslår også å legge alle de politiske møtene fra formiddagstid til kveldstid.

 

Forslagene fra rådmannen til enkelt vedtak i kommunestyret 19. desember:
1. Helse og sosialstyremøter, oppvekst og kulturstyremøter, teknisk utvalg, adm.utvalg, formannskapsmøter og kommunestyremøter avholdes på kveldstid.
2. Det bevilges kr 2.163.000 til Nordkapp menighet.  Beløpet er redusert med kr 240.000 i forhold til 2007.
3. Sentraladministrasjonens bevilgning til lønn lærlinger opphører. Lønn lærlinger budsjetteres for de enkelte avdelinger.
4. Nordkapp kommune vedtar å kjøpe tjenester fra Nordkapp Næringshage når næringssjefstillingen utgår.
5. Nordkapp kommune vedtar å avvikle eiendomsskatteprosjektet høsten 2008. Den videre daglige oppfølging overføres til økonomiavdelingen.
6. Prosjektstilling vedr. olje- og gass avsluttes våren 2009.
7. Sentraladministrasjonen reduserer inventarkontoen med kr 57.000 pr. år i hele økonomiplanperioden.
8. Tilskudd til stedsutvalgene, kr 60.000 pr. år, opphører.
9. Konto til Formannskapets disposisjon, kr 200.000, reduseres med kr 80.000 til  kr 120.000.
10. Bevilgning til ungdomsklubbtilbud reduseres som følger: 2008: kr 256.000. 2009: kr 276.000. 2010: kr 376.000. 2011: kr 376.000
11. Utbetaling av overtidstillegg i forbindelse med personalmøter på kveldstid opphører. Møtene vil bli kompensert med avspasering.
12. Kulturmidlene til lag og foreninger reduseres med kr 110.000 pr. år i hele økonomiplanperioden.
13. Tilskudd til Nordkappfestivalen opphører i sin helhet.    
14. Fra høsten 2008 reduseres ressursbruken ved Storbukt skole med kr 82.000. Fra 2009 med kr 195.000.
15. Fra høsten 2008 reduseres ressursbruken ved Honningsvåg skole med kr 166.000. Fra 2009 med kr 400.000.
16. Nordkapp kommune vedtar å legge ned Nordvågen skole med virkning fra høsten 2008. Innsparing kr:
2008: 681.000. 2009: 1.496.000. 2010: 1.537.000
17. Nordkapp kommune vedtar å legge ned Skarsvåg skole med virkning fra høsten 2008. Innsparing kr:  2008: 934.000. 2009: 2.107.000 
18. Nordkapp kommune vedtar å legge ned Storbukt skole med virkning fra høsten 2011. Innsparing 2011: kr 400.000 
19. Nordkapp kommune vedtar å reduserer bevilgningen til kulturskolen med kr 250.000 pr. år i hele økonomiplanperioden.
20. Fra høsten 2008 reduseres ressursbruken ved barnehagene i kommunen med kr 200.000. Fra 2009 reduseres ressursbruken ytterligere til kr 400.000.
21. Nordkapp kommune vedtar å redusere en stilling som fysioterapeut. Innspart årlig beløp: kr 225.000.
22. Nordkapp kommune vedtar å inndra kreftsykepleierstilling i 50%. Innsparing kr: 2008: 103.000. 2009: 206.000.
23. Nordkapp kommune vedtar å avvikle dagtilbudet for eldre fra høsten 2008. Innsparing kr: 2008: 207.000. 2009: 414.000
24. Nordkapp kommune vedtar å stenge 2 av 3 sykestuesenger fra 2008.Innsparing kr: 2008: 400.000. 2009:  800.000
25. Nordkapp kommune vedtar å inndra 50% av jordmorstillingen. Innsparing. Kr: 2008: 110.000. 2009: 225.000
26. Nordkapp kommune vedtar å fastsette bemanningsfaktoren ved Vågenstua, Bogruppe 2, 3 og 4 til 0,82. Når det gjelder Bogruppe I vil denne få tilleggsressurser for legevaktstelefon samt sykestueplassen. Videre vedtar Nordkapp kommune at det lages en turnus uten ”hull” i helgene, dvs. at man muligens må innføre en eller annen form for ”hinkehelg”.
27. Nordkapp kommune vedtar å holde stilling som oppmålingsingeniør vakant i hele   økonomiplanperioden.
28. Nordkapp kommune vedtar å holde Turn stengt i hele økonomiplanperioden. Innsparing kr: 2008: 300.000. 2009:429.000
29. Nordkapp kommune vedtar å stenge ned Kamøyvær skole fra innsparing kr: 2008: 280.000. 2009: 429.000.
30. Nordkapp kommune vedtar å stenge Nordvågen samfunnshus fra 2008.Innsparing kr: 2008:147.000. 2009: 207.000
31. Nordkapp kommune vedtar å selge følgende boliger: Nordvågen 14 – 16, 6 leiligheter. Hovedveien 87 – 95, 5 leiligheter. Storgata 25. Vinkelen 10, 8 leiligheter. Tyrihans Barnehage. Midtveien. 23, 2 leiligheter.
32. Nordkapp kommune vedtar å konkurranseutsette renholdstjenesten i kommunen. Forventet innsparing kr. 2008: 250.000. 2009: 500.000
33. Under forutsetning av salg av boliger samt nedlegging av skoler, vedtar Nordkapp kommune å inndra 2 vaktmesterstillinger.
Innsparing 2008: kr 400.000
34. Nordkapp kommune vedtar en driftsreduksjon av kinoen med kr 100.000 i 2008 og kr 180.000 i 2009.
35. Nordkapp kommune vedtar en driftsreduksjon av biblioteket med kr 80.000 i 2008 og  kr 160.000 i 2009.
36. Nordkapp kommune vedtar å stenge svømmehallen i Honningsvåg. Innsparing kr: 2008: 85.000. 2009 :390.000
37. Nordkapp kommune vedtar å stenge bassenget i Gjesvær skole. Årlig innsparing kr 140.000.
38. Nordkapp kommune vedtar en renovering av Honningsvåg Barnehage kostende  Kr 800.000.
39. Nordkapp kommune vedtar å nedsette en prosjektgruppe, med formannskapet som styringsgruppe, som skal gjennomgå den administrative organiseringen i kommunen. Hovedmålet her er en reduksjon av 7 stillinger i økonomiplanperioden, hvorav 2 stillinger innenfor sentraladministrasjonen. Forventet innsparing kr 2008:  1.175.000. 2009: 1.850.000. 2010:2.600.000. 2011: 3.500.000. For øvrig vises til eget saksfremlegg.
40. Nordkapp kommune vedtar å utrede en omdanning av Repvåg kraftlag til aksjeselskap samt et eventuelt salg av kommunens andeler i selskapet.
41. Nordkapp kommune vedtar å kreve konsesjonskraft fra Repvåg Kraftlag.
42. Nordkapp kommune vedtar investeringsstopp/lånestopp i 2008.  Unntak her er ferdigstillelse av skolen samt vann og avløpsprosjekter.
43. Rådmannen gis fullmakt til å reforhandle løpende lån, med sikte på forlengelse av løpetiden, slik at sum avdrag på lån reduseres med kr 1.500.000.
44. Det bevilges kr 4,7 mill. til dekning av andelen av årets lønnsoppgjør som kommer til utbetaling i 2008.  Rådmannen gis fullmakt til å disponere bevilgningen.
45. Det bevilges kr 682.100 til kontroll og tilsyn i 2008.  Bevilgningen er i tråd med Kontrollutvalgets forslag til budsjett.
46. Det opptas startlån i Husbanken for videre utlån til boligformål på kr 2.000.000.
47. Til finansiering av investeringer opptas lån inntil kr 21.770.000.
48. Det skrives ut eiendomskatt i hele kommunen. Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille. Forøvrig vises til eget saksfremlegg.
49. Renovasjonsgebyrer fra Finnmark Miljøtjeneste As øker med 3,7% for kommunale virksomheter/institusjoner og med 4,9% for de øvrige abonnenter.Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS