Strategisk råd oppnevnt

Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepartementet har oppnevnt et strategisk råd for myndighetenes satsing på hydrogen. Rådet skal gi faglige innspill til den videre nasjonale satsingen på hydrogen som energibærer. Rådet består av representanter fra universiteter og høyskoler, institutter, næringsliv, interesseorganisasjoner, miljøvernorganisasjoner og direktorater.
Riks
Raymond Elde
Publisert : 01.01.2006 23:33

Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepartementet har oppnevnt et strategisk råd for myndighetenes satsing på hydrogen. Rådet skal gi faglige innspill til den videre nasjonale satsingen på hydrogen som energibærer. Rådet består av representanter fra universiteter og høyskoler, institutter, næringsliv, interesseorganisasjoner, miljøvernorganisasjoner og direktorater.

-Hydrogenrådet skal være et forum der eksperter fra ulike fagfelt innenfor hydrogenområdet kan diskutere og foreslå tiltak for å fremme bruken av hydrogen som energibærer. Rådet skal formidle innspill til myndigheter og andre relevante aktører, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete.

-Satsingen på hydrogen må ses i et langsiktig perspektiv og er forbundet med usikkerhet. Dette gjør det desto viktigere å trekke veksel på de miljøer som sitter på selve kompetansen i Norge. Det er helt nødvendig at disse er med på å forme den satsingen vi legger opp til for produksjon og bruk av hydrogen, sier olje- og energiminister Odd Roger Enoksen.

Opprettelsen av Hydrogenrådet er et viktig ledd i gjennomføringen av strategien for satsing på hydrogen som energibærer innenfor transport og stasjonær energiforsyning. Strategien ble lagt fram av Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepartementet i august i år, og ble utformet for å samle, koordinere og synliggjøre de norske aktivitetene på området.

Norge har gode forutsetninger for å satse på hydrogen, blant annet når det gjelder muligheter til å produsere hydrogen i stor skala, både fra vann (elektrolyse) og fra naturgass. Dessuten har vi sentrale industriaktører på hydrogenområdet og forskningsmiljøer som ligger langt fremme på viktige teknologiområder.

Hydrogenrådet skal blant annet utarbeide en overordnet handlingsplan som skal danne grunnlaget for det videre arbeidet med hydrogen i Norge.

Det strategiske rådet for hydrogen består av:

- Steffen Møller-Holst NTNU/SINTEF (leder av rådet)
- Truls Norby Universitetet i Oslo
- Øystein Ulleberg Institutt for energiteknikk
- Brage W. Johansen Statoil ASA
- Elizabeth Baumann Ofstad Hydro Oil & Energy
- Helle B. Mostad Hydro Oil & Energy
- Ragne Hildrum Statkraft Development AS
- Gerd-Petra Haugom Det Norske Veritas
- Isak Oksvold Miljøstiftelsen Bellona
- Erik Figenbaum Statens forurensningstilsyn
- Tom Ivar Hansen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Rådets sammensetning sikrer en kompetent og bred deltakelse innenfor de fagområder som er relevante for en satsing på hydrogen. Rådets kompetanse dekker både forskning og teknologi, informasjon og opplæring, internasjonalt samarbeid, sikkerhet, standarder, regelverk og miljøhensyn.
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS