Stabile reintall
Stabile reintall. (Illustrasjonsfoto)

Stabile reintall

Ressursregnskap for reindriftsnæringen, har blitt lagt fram.
Lokal
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 26.01.2020 15:45

Per 31. mars 2019 var det cirka 215 000 tamrein i Norge. Omtrent 150 000 dyr beiter i Finnmark reinbeiteområde. 

Reintallet har vært stabilt de fire siste årene, men Karasjok østre sone har hatt en reintallsøkning på rundt ti prosent. Dette kommer fram av Ressursregnskap for reindriftsnæringen, en årlig rapport som nå er tilgjengelig for reindriftsåret 1. april 2018 til 31. mars 2019.

Reinbeiteområdene Polmak/Varanger, Karasjok vestre sone, Nord- og Sør-Trøndelag, samt tamreinlagene hadde et slakteuttak på mer enn 8 kg per livdyr. De hadde dermed en produksjon i samsvar med slaktenormen som ble foreslått i rapporten «Kriterier/indikatorer for økologisk bærekraftig reindrift» fra 2008.

Kautokeino midtre og vestre sone hadde slaktevekter på kalv som lå under normen, mens de andre områdene lå på, eller over, normen. En positiv utvikling i slaktevektene i Finnmark forventes å gi positive utslag i slakteuttaket, ifølge Landbruks- og matdepartementet. 


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS