Pressemelding

Skatteetaten - 02.07.2018

Samordnet kontroll mot 21 virksomheter i Harstadområdet.

Sist torsdag gjennomførte Politi, Skatteetaten, Arbeidstilsynet, Kemneren i Harstad og NAV kontroll en samordnet kontroll mot 21 virksomheter i Harstadområdet.
Arbeidstilsynet avdekket brudd på krav om minstelønn hos i underkant halvparten av virksomhetene de kontrollerte. Videre ble det i noen virksomheter avdekket mangelfull registrering av arbeidstid og mangler når det gjelder arbeidsavtaler. Arbeidstilsynet traff også på en virksomhet som utfører renhold uten å ha offentlig godkjenning fra Arbeidstilsynet til å utføre dette.  Det ble også inndratt et HMS-kort for bygg og anlegg som ikke er gyldig lenger. 

– Arbeidstilsynet fikk også kjennskap til at arbeidstakere er innkvartert på arbeidsplassen. Innkvartering i arbeidslokaler eller på arbeidsplassen aksepteres ikke. Innkvarteringen skal også være godkjent etter bygningslovgivningen, og vi vil i denne forbindelse ta kontakt med Harstad kommune forteller tilsynsleder i Arbeidstilsynet, John Arve Skarstad.

– NAV Kontroll fant to tilfeller som skal undersøkes nærmere med tanke på trygdesvindel.  Forøvrig fant vi en del avvik i Arbeidsgiver- og Arbeidstakerregisteret, forteller Seniorrådgiver hos NAV Kontroll nord, Dag Erik Lindquister.
Politiet kontrollerte ulike virksomheter for å avdekke eventuelle brudd på utlendingsloven, fortrinnsvis ulovlig arbeid, bruk av ulovlig arbeid og ulovlig opphold.  
– Politiet avdekket ingen ureglementerte forhold ved de virksomhetene som ble kontrollert denne gang, og vi er meget fornøyd med dette. For politiet er det viktig å gjennomføre kontroller i et forebyggende perspektiv, slik at de som velger å jobbe ulovlig eller bruke ulovlig arbeidskraft skal vite at det er en risiko for at dette blir avdekket, ser politiinspektør Per Øyvind Skogmo, leder av Felles enhet for utlending, forvaltning og sivil rettspleie i Troms politidistrikt.
Under aksjonen besøkte Skatteetaten en rekke virksomheter.  Blant disse var det en virksomhet som ikke var registrert. I visse bransjer skal det føres en personalliste som gir oversikt over hvem som til enhver tid er på jobb.  Under denne kontrollen ble det avdekket feil og mangler ved personallistene hos seks av de kontrollerte virksomhetene.  Disse risikerer nå å bli ilagt gebyr. Avdeling innkreving oppsøkte flere virksomheter som hadde misligholdte merverdiavgiftskrav.  Det ble inngått betalingsavtale med tre virksomheter og øvrige betalte inn kr 150 000 på forfalte krav. 
– Skatteetaten ser stor nytte i å gjennomføre tverretatlige kontroller. – Skatt nord har fem skattepatruljer spredt i landsdelen.  Skattepatruljene er operative og gjennomfører alt fra veiledning til kontroll. Ved å samarbeide med de andre etatene spiller vi hverandre gode og øker fokuset rundt arbeidslivskriminalitet. sier Tone Marie Myklevoll, underdirektør Kontroll og Skattekrim i Skatt nord.

Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS