Pressemelding

Ordførerens svar på interpellasjon - 10.10.2017

Havneforhold i Kamøyvær og forlis av 8 båter    

Til Nordkapp Venstres kommunestyregruppe
Tor Mikkola
Hugo Salamonsen

Det vises til interpellasjon, mottatt 4. oktober 2017, om havneforhold i Kamøyvær.

Interpellantene har helt rett i at det er Nordkappregionen Havn, som har ansvar for havneinnretninger og drift av disse på vegne av Nordkapp kommune og etter avtale med Nordkapp havn KF.

Ordføreren er videre enig med interpellantene i at kommunestyret har et overordnet ansvar; da for å se til trygg, hensiktsmessig, strategisk og effektiv drift og bruk av våre havneinnretninger.

Hva vi kan gjøre for å hindre at det skal skje flere forlis ved denne bryggen ?

Svaret er relativt enkelt; vi må få realisert planlagt og prosjektert havneutbygging i Bullvika i Kamøyvær.

Kamøyvær havn er en statlig fiskerihavn. I en statlig fiskerihavn er det staten ved Kystverket som står for investering og utbygging av grunnleggende infrastruktur som skjerming av utsatte innseilinger, nyanlegg, vedlikehold av moloer og utdyping av havneområder.

Kaier, flytebrygger og industriarealer i fiskerihavnene er kommunenes ansvar.

I Kamøyvær er det konstatert sprengt kapasitet i Russehamna og det er derfor planlagt og prosjektert kapasitetsutvidelse på andre siden; i Bullvika. Der skal det etableres et nyanlegg med molo, flytebrygger og industriområde, som ved realisering, vil tredoble kapasiteten i Kamøyvær.

I Nasjonal transportplan (NTP) for 2014 – 2023, var realisering av nyanlegget planlagt i 2017. Tiltaket er imidlertid ikke igangsatt, da det ikke ble bevilget midler i statsbudsjettet for 2017 til fiskerihavna i Kamøyvær. Den aktuelle flytebryggen har derfor en midlertidig plassering og skal inn i det nye anlegget i Bullvika når skjerming i form av en molo er realisert.       

Om den midlertidige plasseringen av flytebryggen skal endres er en faglig vurdering, som må gjøres av den instans vi har delegert dette ansvaret til; nemlig Nordkappregionen Havn. Innspillene, som følger denne interpellasjonen, oversendes derfor havneselskapet for videre vurdering.

Nordkappregionen havns ledelse er opptatt av å iverksette risikoreduserende tiltak. Derfor ble utriggere fjernet med forrige hendelse og derfor bidro man til bedre varsling og kommunikasjon mellom leietaker av flytebrygga, som er Stofi, og brukere.

Så skjer det likevel nye forlis.

Ordføreren har forsikret seg om at Nordkappregionen havn kommer til å vurdere ytterligere risikoreduserende tiltak. Bl.a. blir det vurdert å gjøre flerspråklig skilting i tilknytning til flytebrygga og mulighet for å plassere ut en bølgedemper for å begrense sjøgang fra sørlig vindretning kan også være aktuelt. Og som sagt, så oversendes også innspillene i denne interpellasjonen til Nordkappregionen havn for vurdering.

Ordføreren har tillit til at Nordkappregionen havns styre og medarbeidere gjør sitt ytterste for å minimalisere risiko og for å optimalisere kapasitetsutnyttelse på våre havneanlegg og havneinnredninger. Jeg har tillit til at alle hendelser og avvik danner grunnlag for løpende arbeid og forbedringstiltak som gjøres ved Nordkappregionen havns virksomhet. Jeg anser det derfor som uaktuelt at kommunestyret skal overprøve faginstansens faglige vurderinger.

På spørsmål om om ordføreren mener at det er vår oppgave å legge til rette for at båtene i Kamøyvær har trygge og gode liggeplasser, er svaret ja.

Jeg mener at det er vår oppgave å legge til rette for at båtene i Kamøyvær har trygge og gode liggeplasser. Jeg mener faktisk at det er en særdeles viktig oppgave for ordfører og kommunestyret i Nordkapp kommune å skape gode rammebetingelser for en så grunnleggende viktig næring i kommunen vår, som fiskerinæringa. Derfor har jeg et sterkt engasjement for statlige fiskerihavner generelt og derfor har jeg sammen med kommunestyret og på vegne av Nordkapp kommune hatt fokus og engasjement for realisering av havneutbygging i Bullvika i Kamøyvær.

  • Havnekravet er fremmet av Nordkapp kommune og vi fikk det inn i NTP 2014 – 2023, med realisering i 2017 til en kalkulert kostnad på 35 mill.
  • Nordkapp kommune har innrettet seg for realisering av nytt anlegg i Kamøyvær havn i 2017. Vi har bl.a. ervervet grunneiendom, ferdigstilt reguleringsplan, holdt folkemøte i Kamøyvær vedr. tiltaket og investert i denne flytebryggen, som da i påvente av molo i Bullvika, er midlertidig plassert i Kuvika
  • Nordkapp kommune og Nordkappregionen havn har holdt tett kontakt og samarbeid med Kystverkets planmiljø i våre prosesser. Det er Kystverket som vil være byggherre for tiltaket.
  • Allerede få dager etter at regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017 var lagt fram vedtok et enstemmig kommunestyret i Nordkapp en uttalelse adressert til Finnmarks- og Tromsbenken på Stortinget, til medlemmene i Transport- og kommunikasjonskomiteen, til Næringskomiteen, ordførere i Finnmark og til andre ordførere berørt av samme problemstilling. Vi meddelte at vi reagerte sterkt på at Regjeringen ikke følger opp investeringene i fiskerihavner, vedtatt av Stortinget i Nasjonal Transportplan og nedfelt i Kystverkets Handlingsprogram for 2014 - 2023. Vi krevde at Stortingsflertallet måtte følge opp sitt eget planvedtak og bevilge oppstartmidler til nevnte havner i statsbudsjettet for 2017.
  • Så skjedde ikke, tvert imot ble det en ny skuffelse da regjeringen i forslag til NTP for 2018 – 2029 foreslo Kamøyvær havn ytterligere skjøvet i tid, med realisering i siste del av planperioden, d.v.s. i perioden 2024 – 2029.
  • Også etter fremlegg av forslag til NTP ble Finnmarksbenken og transport- og kommunikasjonskomiteen tilskrevet. Nu av Nordkapp kommune ved ordføreren, med appell om at Stortinget måtte endre regjeringens forslag og prioritere Kamøyvær havn realisert i 2018, d.v.s. i år 1 i ny NTP. Men Stortinget vedtok likevel regjeringens forslag i NTP på dette punkt.

I tillegg til skriftlig korrespondanse mot sentrale politikere har det

  • Vært skriftlig korrespondanse i form av innspill mot regionale politikere
  • I alle egnede politiske møter har det vært holdt trykk på saken, både mot regionale og sentrale politikere, enkeltvis og i fora, så som i møte med transport- og kommunikasjonskomiteen i september 2016 og med Stortingsbenken i april i 2017
  • Det har vært kontakt og søkt alliansebygging mot ordførere med tilsvarende sak i sin kommune

 

Det er bare å konstatere at vi ikke har nådd fram.

Vi gir oss imidlertid ikke. Om få dager legger regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett for 2018. Jeg forventer ikke at det foreslås bevilgning til Kamøyvær havn i forslaget til statsbudsjett, men det er Stortingets flertall som endelig beslutter bevilgningene. Den politiske sammensetningen av Stortinget tilsier at det kan være et visst håp om å endre regjeringens forslag. Transport- og kommunikasjonskomiteens medlemmer er sentrale i saken, det samme Finnmarksbenken. Ordføreren kommer til å be om møter med disse medlemmene så snart det er kjent hvilke stortingsrepresentanter som skal bemanne komiteen. Ordføreren oppfordrer samtidig samtlige Nordkapp-politikere å bruke sine politiske nettverk til å jobbe for realisering av Kamøyvær havns nye anlegg i Bullvika i 2018. Det vil være det beste hinder for at det skal skje flere forlis i Kamøyvær.    

Annonse:
Bransjeguiden

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS